Vyberte stránku

          

Záměry projektu SanoKunDio®

Nejnovějším záměrem realizovaným v roce 2019 a 2020 bylo vybudování rodinných Energetických lázní v přírodě. Jedná se o inspirativní projekt, určený pouze absolventům výukového programu SanoKunDio®. Od podzimu roku 2021 umožníme vážným zájemcům jednorázovou ukázkovou návštěvu s průvodcem. Využívání Energetických lázní napomáhá vibračnímu posunu a transformaci vědomí jednotlivce i rodin.

Současná nízká úroveň vědomí, duchovní zaostalost spolu s úpadkem mravnosti lidí jako celku vedou naopak k činům, které mají pro planetu i lidstvo nedozírné následky. Tento vývoj se dlouhodobě nedaří zastavit, a proto je transformace vědomí každého jednotlivce jedinou možnou nadějí pro sebezáchranu a tím i přispěním žádoucímu duchovnímu posunu lidstva jako celku. Pandemii, která počátkem roku 2020 ochromila celý svět, vnímáme jako akcelerátor potřebných změn, které na lidstvo čekají, a kterým se nemůže vyhnout, pokud chce přežít.

Úspěšně realizované záměry od založení Projektu v roce 2003 až do současnosti

Přinést duchovní poznání, které povede k procitnutí člověka a pochopení nutnosti provést zásadní změnu sebe sama. To, co se nám jevilo před lety jako nemožné a neuvěřitelné, je dnes pro nás běžné a samozřejmé. Vyměnili jsme strach z nemocí, nemocnic, lékáren, lékařů a léků za radost ze života ve zdraví v našich domovech. Rozhodnout se pro takovou změnu není snadné, ale je to možné. Vysvětlit ostatním to, co se zdá být neuvěřitelné, také není snadné, ale daří se nám to už 18 let.

Záměrem je ukázat lidem cestu, která osvobozuje z „otroctví“ užívání lékových drog. Návyk používání chemických léků se začíná vytvářet nenápadně, mnohdy již v kojeneckém věku, a končí až těsně před smrtí fyzického těla přesyceného a přiotráveného lékovými jedy.

Záměrem je vést lidi vlastním příkladem. Nepatříme k těm, kteří léčí nemoci, a přitom sami stejnými nemocemi trpí, k těm, co se dopují chemickými léky a uzdravit se nedokáží, aniž by tento fakt přiznali. Odmítli jsme tuto nabídku a uzdravujeme se s pomocí Boží sami. Museli jsme překonat odpor a zrazování těch, kteří nevěří možnostem, které duchovní uzdravování lidem přináší. Museli jsme překonat posměch těch, kterým pohodlný, ale zrádný systém chemického utlumování příznaků nemocí vyhovuje. Nebylo lehké vystoupit z tohoto davu odpůrců, ve kterém jsou ateisté i věřící zajedno.

Záměrem je odkrýt lidem tajemství Boží uzdravující moci. Církev sice káže o Bohu, ale lidem pomoc duchovního uzdravování nenabízí, neposkytuje a dokonce ji odsuzuje. Moderní medicína se o duchovní uzdravování buď nezajímá, anebo ho zesměšňuje. O farmaceutech není třeba hovořit. Všechny tři systémy vytvářejí svým přístupem u veřejnosti dojem, že duchovní uzdravování vůbec neexistuje. Nabízí se otázka, co je pravou příčinou tohoto zamítavého postoje. Je to záměrné utajování či nevědomost, anebo nějaký střet zájmů – kdo ví? Odpovědi si můžete spolu s námi jen domýšlet.

Záměrem je seznámit lidi s duchovními prapříčinami vzniku jejich nemocí, protože to je počátek cesty k uzdravení i k prevenci. Seznámit je s tím, že uzdravení závisí na zodpovědnosti, se kterou k němu přistupuje nejenom sám nemocný, ale i všichni členové rodiny, kteří jsou s ním propojeni na duchovních i energetických úrovních, na kterých prapříčiny budoucích nemocí vznikají. Také i s tím, že doba, která je k uzdravení potřeba, závisí na tom, jak dlouho bylo fyzické tělo ponecháno bez odstranění skutečné příčiny a nouzově udržováno v chodu pouze pod vlivem chemických léků neschopných odstranit primární příčinu vzniku nemoci, kterou člověk trpí. Otevíráme lidem zcela nový pohled na nemoc a uzdravení, a to jim pak umožní pochopit také Božský energetický zdroj jejich života.

Záměrem je odhalit lidem tajemství existence člověka jako víceúrovňové lidské bytosti. Vysvětlit skrytý proces vývoje nemoci, která vzniká na vyšších úrovních lidského bytí a v určité fázi svého vývoje sestoupí do hmotné úrovně fyzického těla jako soubor příznaků. Tyto příznaky pak označí moderní medicína jako nemoc, pro kterou je vytvořen latinský název – diagnóza. Ta však o prapříčině vzniku nemoci nic nevypovídá. Tento proces vývoje nemoci na neviditelných úrovních lidské bytosti může trvat i několik let a moderní medicína je schopna objevit její projevy ve fyzickém těle až s tímto zpožděním. Příznaky nemoci se pak dlouhodobě chemicky utlumují, prapříčina stále přetrvává a ke konečnému uzdravení nemůže dojít. Právě to se stává některým lidem osudné.

Schopnost duchovního sebeuzdravování aktivovanou prostřednictvím duchovní léčitelky, podpořenou vlastní etikoprevencí vám již nikdo nemůže vzít, získáte ji navždy, pro sebe a pro své nezletilé děti. Naše zkušenosti z dlouholeté praxe nás opravňují tvrdit, že vše, co člověk díky projektu SanoKunDio® získá, má pro něj mnohonásobně vyšší hodnotu, než je finanční a časová investice potřebná pro dosažení uvedeného cíle.