Vyberte stránku

          

Vzdělávací články

Vybrané články, které se neobjevují v běžných novinách, časopisech ani v médiích. Přibližují skrytou realitu, o které se nemluví, protože to není v zájmu určitých podnikatelských skupin a systémů. Články píší lidé, kteří čerpají své poznání a znalosti z vyšších úrovní vědomí a vše prověřují ve své praxi. Pokud se budete  uváděnými tématy hlouběji zabývat, můžete si vytvořit vlastní názor.

Jan Ámos Komenský o lékařství

Dokažme si na příkladech, jak dosud nalezené léčivé prostředky jen rozmnožují choroby. Ve starých časech měli lidé proti chorobám jediný lék, totiž uměřený způsob života. A když se od něj postupně uchýlili k rozkoším a rozmařilosti, vyrojily se různé choroby, proti nimž se hledaly léky, zpočátku neumělé, ale nakonec přece jen dostačující. Společně s chorobami se dařilo lékařskému umění a společně s lékařským uměním chorobám, až nakonec obojí přesáhlo všechny hranice. Umění vzdoruje nemoci všemi možnými způsoby a nemoci zase umění. To totiž ve všech směrech oslabuje lidská těla a vyvolává a probouzí v nich ukryté zárodky nemocí, které by se jinak sotva projevily. Zároveň se lidé spoléhají na ochranu lékařství a propadají nejrůznějším způsobem nestřídmosti, přivolávají na sebe veškerou moc pekla a neustále ničí své zdraví. Tomu všemu moc lékařství nakonec podléhá, takže nejšťastnější jsou patrně ti, kteří lékařství neznají, neužívají jeho pomoci a střídmostí předcházejí nutnosti se na lékaře obrátit

 

Jan Ámos Komenský

Obecná porada o nápravě věcí lidských

Lidství a božství z pohledu Božího

Součástí transformace lidského vědomí je také pochopení těchto dvou výrazů. V procesu transformační přeměny je každý člověk dříve či později postaven před úkol rozvinout postupně všechny své ctnosti a odstranit neřesti, které ho dosavadním životem provázely, aby se takto mohly postupně navyšovat jeho vibrace a energetická těla posouvat do vyšších úrovní. Bez této práce na sobě, které se nikdo nevyhne, by to nebylo možné. Tímto způsobem člověk postupně dosahuje vyšší úrovně svého vědomí projevováním lidství, které ještě ale mnoha lidem schází. Dalším stupněm vývoje lidského vědomí je posun do úrovně snahy projevovat v sobě Božství. Je to přirozená touha lidské duše se k tomuto kroku během lidského života dopracovat. Záleží jen na člověku, jak moc pochopí nevyhnutelnost své změny a bude vědomě pracovat na změně svého charakteru v souladu se svou duší.

Jaký je ale rozdíl mezi projevováním lidství a božství?

Lidství je pozitivní ctnost, v seznamu ctností člověka zařazena mezi nejvyšší, která se projevuje schopností empatie, přirozenou vžitou zakořeněnou dobrotou člověka a touhou konat dobro pro druhé, ale není to vrcholem jeho duchovního posunu, protože ten pokračuje božstvím.

Božství je schopnost mít čisté napojení na Božský zdroj a jednat ve svém životě se snahou sladit svou vůli s vůlí Boží, nejednat ze své vůle, být zbaven všeho, co by bránilo snaze projevovat skrze sebe vůli Boží. Ten, kdo projevuje Božství, se za svůj život již zasloužil o to, aby se stal pouze nástrojem vůle Boží a vykonavatelem Božích záměrů, tedy v duchu Božího vedení jednal a konal ve svém životě. Pokud člověk projevuje lidství, uplatňuje stále svou vůli v duchu rozvinutých ctností. Pokud člověk dospěl k uplatňování Božství, jedná už jen v souladu s vůlí Boží, aby naplnil Boží záměr, který ale nemusí být vždy patrný.

Proces transformace vědomí posunuje každého člověka blíže ke světelnému zdroji, protože to je jeho úkolem. U každého k tomu dochází za jiných podmínek, s jinými prožitky a zkušenostmi podle toho, co ještě potřebuje změnit, odbourat a naučit se. Jak rychle se člověk svou prací na sobě posune ke světelnému zdroji a do jaké blízkosti, bude záležet na něm. Jak moc bude následně za svou snahu o změnu prosvětlen proudem Boží lásky a v jaké intenzitě, bude záležet také na něm. Projevováním lidství svou cestu ke světlu začne a projevováním Božství ji zcela ukotví.

Pokud transformační proces neprobíhá u jednotlivců souběžně stejným tempem, může docházet v důsledku rozdílu jednotlivých úrovní vědomí a nepochopení těchto dvou pojmů ke vzájemným nedorozuměním nejen u partnerů, ale i v běžném životě a mezi přáteli. Pokud se jeden již dopracoval do úrovně lidství, v jehož duchu uplatňuje pouze svou vůli a druhý jedná z úrovně božství a svou vůli podřizuje vůli Boží, dochází opět ke vzájemným nedorozuměním a nepochopením. I tato úskalí potřebují lidé během transformačního procesu prožít a poznání různých příčin vzniku konfliktů jim pomůže je snáze překonat.

 

Zuzana Šťastná

Duchovní léčitelka projektu

SanoKunDio®

Energetická hygiena

Uvědomme si nejprve význam slova hygiena. Byly doby, kdy lidstvo nemělo o hygieně fyzického těla ani ponětí. V současnosti je již hygiena vnímána jako samozřejmost a doporučována jako základní forma prevence potenciální nákazy neviditelnými organizmy, které vyvolávají příznaky na fyzickém těle. Dopady nesprávné, nedostatečné nebo zcela chybějící hygieny můžeme pozorovat u lidí ve svém okolí a také sami u sebe. Projevují se různými typy onemocnění, která mají své názvy – diagnózy. Hygiena fyzického těla je bezesporu smysluplná a důležitá. Soustřeďuje se na jednotlivé části fyzického těla, provádí se denně nebo v určitých intervalech, ze kterých se stává prospěšný návyk nejen jednotlivce, ale i v rámci rodiny.
Jsou však profese, u kterých jsou na hygienu kladeny vysoké nároky, protože ty běžné by byly nedostačující. Jsou to případy, kdy vzniká nebezpečí, že by byly nedostatečnou hygienou jednotlivce negativně ovlivněny další osoby, kterým by hrozila nákaza. Jsou také případy, kdy se musí někteří zaměstnanci podrobit pravidelným kontrolním vyšetřením různého typu, která prověří například tzv. bezinfekčnost, a tím způsobilost profesi vykonávat. (Potvrzení o bezinfekčnosti se musí předkládat např. u dětí na letních táborech apod.)
Tak jako v minulosti nemělo lidstvo ponětí o dopadech nedostatečné čistoty fyzického těla, nemá dnes ponětí o dopadech nedostatečné čistoty energetických a duchovních těl člověka.  Vědecké zkoumání fyzického těla je dovedeno téměř k dokonalosti, ale vědcům chybí poznání existence vyšších neviditelných úrovní lidské bytosti – energetických a duchovních těl. Neexistují přístroje, které by umožnily toto zkoumání, a tudíž nejsou známy ani možnosti a postupy, jak tyto úrovně lidské bytosti diagnostikovat bez přístrojů. Brzdou poznání celistvé lidské bytosti je zatím nepřekonatelný odpor odborníků na fyzické tělo, kteří se nedokáží pokořit a připustit nedokonalost svého poznání. Existují lidé, kterým jejich mimořádné schopnosti dovolují do vyšších úrovní lidské bytosti nahlédnout a diagnostikovat stav jejich znečištění neviditelnými energetickými parazity. Toto diagnostikování bez přístrojů vyvolává u lidí úžas, protože se po provedené očistě svých energetických těl dokáží postupně zbavovat svých dlouholetých zdravotních potíží.
Diagnostika a následná hygiena energetických těl lidské bytosti je základním a nezbytným předpokladem pro získání a udržení zdraví, protože právě na vyšších úrovních lidské bytosti se nacházejí prapříčiny onemocnění. Proto je třeba dát diagnostice a hygieně těchto úrovní prioritu a nečekat na to, až vědečtí odborníci uvolní svůj přetrvávající odpor.
I na těchto úrovních dochází k neviditelné parazitální nákaze, ale na úrovni energetické. Souběžně s ní dochází i k energetické újmě v případě, že se člověk energetickou hygienou nezabývá. I energetická hygiena se také provádí denně nebo v určitých intervalech, ze kterých se stává prospěšný návyk nejen u jednotlivce, ale i v rámci rodiny. Pokud se člověk pohybuje v místech, kde není předpoklad, že se lidé energetickou hygienou zabývají, pak je rozumné zařadit občasné diagnostiky stavu svých energetických těl a energetického systému, aby se mohlo přistoupit k odstranění nákazy způsobené přisátím energetických parazitů z druhého člověka.
Na základě duchovního poznání a praktických zkušeností s duchovním uzdravováním jsme vybudovali vzorové Rodinné energetické lázně, které podporují energetickou harmonizaci a umocňují   každodenní energetickou hygienu, které se člověk běžně věnuje. Jedná se o revoluční pojetí prevence onemocnění u lidí, kteří převzali za své zdraví plnou zodpovědnost. Energetické lázně nejsou určeny nemocným lidem, ale lidem zdravým. Jsou to lázně BUDOUCNOSTI. Bližší informace najdete na těchto webových stránkách.

Jožka Wenkeová
zakladatelka projektu SanoKunDio®

Varování před dopady sebeuspokojování

Nacházíme se v procesu transformace lidského vědomí, a proto potřebuje každý člověk zrevidovat své chování a vyhledat poklesky a závislosti, kterým propadl v důsledku nízké úrovně svého dosavadního vědomí. Transformační proces nás vede k zamyšlení nad tím, co je pro náš život přínosem a co je naopak nežádoucí a nebezpečné. V důsledku nízké úrovně vědomí vzniklo dnes už zakořeněné paradigma spojené s propagací prospěšnosti  pohlavního sebeuspokojování. Ve skutečnosti má nežádoucí dopady na fyzické zdraví, je nebezpečné pro naše potomky a může mít i dalekosáhlé následky na život člověka. Tato nebezpečí z neznalosti  podceňujeme, a tím přispíváme tomu, aby se vznikající závislost neustále rozmáhala.

Není tajemstvím, že se nedokážeme od této závislosti odpoutat a skrytě ji přenášíme na naše děti. Kupodivu nás neznepokojuje ani to, že se závislost začíná projevovat již u čtyřletých dětí a přetrvává jim až do dospělosti, kdy se jí už mnohdy nedokáží zbavit. Vše se vyvíjí nenápadně, děti se nejprve se svými pohlavními orgány seznamují a pohrávají si s nimi. Rodičům to připadá roztomilé a tatínové se radují z toho, jaký „jura“ jim ze syna vyroste. V pubertě se hrátky stupňují a děti začnou postupně ztrácet kontrolu nad tím, kolik pozornosti svým orgánům věnují. Zcela nepoučeni se sebespokojováním pokračují, aniž by se našel někdo, kdo by jim vysvětlil, že takové hrátky mohou mít velmi vážné následky nejenom pro ně samé, jejich zdraví,  dopady na vztah s jejich budoucím partnerem, na jejich potomky, ale také na cizí lidi. Nevědomost v této intimní oblasti přetrvává a přechází od matky na dceru a od otce na syna. Z léčitelské praxe uvedu ukázku ubohosti pod vlivem nízkého pudu a závislosti na sexu, kdy u otce propukala závist při pohledu na přirození svého pubertálního syna.

Prapříčinou vzniku současného paradigma, které je třeba změnit, byla duchovní nevědomost týkající se fungování jednotlivých úrovní lidské bytosti, zejména úrovně energetické a duchovní. Právě na těchto úrovních se skrývají prapříčiny sexuálních deliktů. Dopady nežádoucího sexuálního chování můžeme uvidět v soudních síních. Tito lidé se provinili proti zákonům světským, ale i proti zákonům duchovním, které stojí nad nimi v neviditelném pozadí dění. Co se tedy v pozadí děje. Myšlenky upínající se na pohlavní sebeuspokojování případně i sledování porna jsou energií, která člověka obklopuje a hromadí se v jeho auře. Postupně se v domácnosti šíří a vytváří v domě, kde žije se svými blízkými, téměř neproniknutelný oblak této zkázonosné energie, která má dopad na sexuální chování dětí. Propojuje se se stejnými energiemi, které vytváří další takto postižení lidé v okolí. Oblaka se zhušťují až se nakonec vytvoří celé mračno, které se vznáší nad domy a celými městy. Postupně zaplavují celé oblasti a dopadají zpět na lidi, kteří v nich žijí. Toto mračno, přímo nabité sexuální energií se neustále zvětšuje a bude i nadále, pokud nezměníme v procesu transformace své chování.

Soudní znalci, kteří se zabývají sexuálními delikty, si mnohdy neví rady s tím, kam zvrhlé sexuální chování lidí zařadit. Zda se jedná o vědomý trestný čin, anebo psychickou poruchu, kterou člověk trpí. Nezabývají se dostatečně tím, proč se na první pohled spořádaný člověk stal sexuálním zvrhlíkem. Pokud by měli duchovní poznání lidské bytosti jako celku, věděli by, že prapříčina je v obou případech stejná. Protože příčina není nikdy objevena, a tudíž ani odstraněna, dochází k tomu, že muž, který byl odsouzen za trestný čin zneužívání mladistvých, hledá cestu, jak pokračovat ve svých činech, a stejně tak muž zavřený v psychiatrické léčebně hledá způsob, jak pokračovat ve svých zvrhlostech. Je tedy nezbytné, aby se odhalování příčiny stalo vždy předmětem zájmu. Velkým překvapením by bylo zjištění, že většina příčin se ukrývá v dětském nebo v mladistvém věku.

Pokud by se našla instituce, která by se začala zajímat o vyšší úrovně lidského bytí a objevila by složitý energetický systém lidské bytosti, našla by zdroj energie nepředstavitelné síly, jejíž část se za určitých podmínek přeměňuje na sexuální energii. Uvolnění této energie stimuluje pohlavní pud, který pak nutí člověka k nekontrolovanému sexuálnímu jednání, na kterém se stává závislým. Tato závislost má svůj vývoj od počátečního nevinného pohrávání, přes závislost na pohlavním sebeuspokojování, sledování porna, postupně může přerůst ve zneužívání, znásilňování, v sebevraždu i sexuální vraždu pod vlivem démonických bytostí, které svou závislostí člověk sám vytváří.

Toto vše se v současné době stále více rozmáhá, ale postižení lidé ani jejich rodiny si stále neuvědomují vážnost této situace. Ti, kteří jsou ještě schopni vyhodnotit, že to, co praktikují, není správné, nemají se v podstatě kam obrátit, pokud nechtějí, aby jim byla stanovena psychiatrická diagnóza a nasazeny psychiatrické drogy, které příčinu neřeší, ale člověka pouze utlumují.

Nahromaděná sexuální energie uvolňovaná různým způsobem vybití má své neviditelné „konzumenty“, kterými jsou temné démonické duchovní bytosti závislosti. Na oplátku dodávají člověku zkázonosnou temnou energii, která se také hromadí v jeho energetickém systému a tím vytváří dojem, že je takový člověk v dobré kondici a plný energie. Je to zrádný pocit, před kterým varuji.  V energetickém systému  vzniká obrovský přetlak temné démonické energie, který již člověk nedokáže nijak potlačit ani překonat, postupně ztrácí kontrolu nad svým jednáním, které obrací proti sobě nebo proti druhým, a tím se dopouští činů, které ho dovedou buď do vězení anebo do psychiatrické léčebny.

Pokud je označen za psychicky narušeného jedince, který musí být umístěn v uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny, dostává se do začarovaného kruhu, ze kterého nevede cesta ven. Dochází k opakovaným hospitalizacím, kterým předchází výbuch nahromaděné sexuální nebo pouze démonické energie, případně obou současně a následně útlum pomocí psychiatrických drog. Pokud postižený začne vnímat hlasy démonů závislosti, je mu obvykle stanovena diagnóza schizofrenie s doživotním užíváním psychiatrických drog. Nikdo z těch, kteří se začínají věnovat pohlavnímu sebeuspokojování, případně se pro ně již stalo normou stejně jako sledování porna, nemohou vědět, do jaké fáze se jejich neřest rozvine a s jakými následky.

Toto varování přichází od Božského zdroje, který rozhoduje o tom, jakých dopadů se lidé, kteří hazardují s posvátnou Božskou energií, která ji dala život, dočkají. Současný celoplanetární proces transformace vědomí dává každé ženě i muži šanci k procitnutí a následné nápravě, protože pokud by k ní nedošlo, mělo by to fatální následky pro jejich pozemské bytí zde na Zemi i pro jejich duši.

Pokud se vás  tento problém týká, uvědomte si své selhání, udělejte vše pro nápravu svého chování, čiňte pokání a proste o milost Boží, protože žádný závislý člověk se bez ní neobejde.

Jožka Wenkeová

zakladatelka projektu SanoKunDi

Máte toxické členy rodiny?

Zdroj: mindbodygreen.com
Zpracovala: Vylectese.cz

Máte toxické členy rodiny?

(Úryvky z knihy klinické psycholožky Dr.Sherrie Campbellové)

Jednejte s nimi takto:

Máte toxické členy rodiny? Jednejte s nimi takto

Rodinné vztahy umí být komplikované a občas dosáhnou bodu, kdy se můžeme potřebovat odloučit od nějakého člena rodiny. Toto rozhodně není snadné a je třeba se vážně zamyslet nad vaším zdravím a zdravím dotčeného člena rodiny.

Klinická psycholožka a autorka nové knihy Vždyť je to tvá rodina… přetínání pout s toxickými členy rodiny, Sherrie Campbellová, nabízí radu, jak zjistit, jestli jste v toxickém vztahu a co s tím dělat.

V tomto úryvku z její nové knihy nabízí několik možností omezeného kontaktu s členy rodiny, od kterých si možná potřebujete držet odstup. Připomíná nám, že každá situace je jiná a že v této době to pro vás nemusí být to nejlepší.

Co se týče vzdání se vztahů s toxickými členy naší rodiny, máme k dispozici několik možností. Z vlastní zkušenosti a péče o jiné vím, že důležité je vyzkoušet všechny tyto možnosti.

Když vyzkoušíme všechny, snadněji se smiřujeme s naším konečným rozhodnutím nepřicházet s nimi více do styku. Pochopíme totiž, že toxičtí lidé v našich životech nám nedávají jinou možnost.

Srdečný kontakt

Prvním krokem ke stanovení hranic těchto toxických vztahů je možnost srdečného kontaktu.
Prostřednictvím této volby v přítomnosti toxických členu naší rodiny něco předstíráme, dokud toho nedosáhneme.

Při srdečném kontaktu si dáváme pozor, abychom příliš nedávali najevo, co cítíme. Konverzaci a emoce se snažíme udržovat povrchní, pozitivní a příjemné a většinou u toxických členech naší rodiny.

Jelikož mají rádi pocit, že všechno je o nich, můžeme to využívat jako vhodnou strategii, uvědomujíce si, že to děláme záměrně jako způsob, jak se vyhnout nepřijatelnému dramatu, alespoň do té míry, do jaké jsme schopni.

Vědomí, že to děláme záměrně, nám pomáhá vyhnout se sebeobviňování za neustále vzdávání se našich potřeb ve prospěch členů naší toxické rodiny, abychom je udělali šťastnými.

Srdečný kontakt může fungovat, alespoň krátkodobě. Problém je v tom, že manipulativní členové naší rodiny nemají rádi, když jsou věci klidné nebo srdečné. Proto pravděpodobně najdou způsob, jak se nám dostat pod kůži ve snaze vyvolat u nás ztrátu kontroly nad naším cílem a skončit v jejich destrukční pavučině.

Omezený kontakt

Další možností je iniciovat s toxickými členy vaší rodiny jen omezený kontakt.  Při této možnosti se rozhodneme vídat je nebo mluvit s nimi jen na rodinných setkáních nebo při jiných významných událostech.

Mimo toho děláme všechno pro to, abychom se jim vyhnuli. I tato možnost může chvíli fungovat, ale toxičtí členové naší rodiny ji rychle pochopí a budou dělat všechno možné, aby se znovu natlačili do našich životů.

Já jsem na toxické členy rodiny vyzkoušela obě tyto možnosti, a pokud jsme nebydleli ve stejném městě, fungovaly. Ale v momentě, kdy jsem se dočkala přímého kontaktu, se začaly jejich manipulace a já se ani nenadála a musela jsem se obhajovat.

A oni se chovali, jako bych byla ta nejhorší, nejodpornější lidská bytost na světě.

Nejdůležitější je toto: Když toxičtí členové naší rodiny vycítí, že jsme se stáhli, nebo se od nich odtahujeme, stupňují svou manipulaci, protože nerespektují žádné naše potřeby pro prostor.

Nechtějí, abychom měli prostor ani čas racionálně přemýšlet nad naším vztahem vůči nim, protože když tak uděláme, budou odhaleni a ztraceni.

Z tohoto důvodu je nejhorším prostorem pro fungování s toxickými členy naší rodiny zlatá střední cesta. Nemají ani tušení, jak se v tomto prostoru chovat. Chtějí mít všechno, nebo nic.

Když toxičtí členové naší rodiny vytuší mezi námi ten šedý prostor, obvykle s námi přeruší pouta.

Žádný kontakt

Když nakonec s toxickými členy naší rodiny dospějeme až do bodu, kdy usoudíme, že jedinou zdravou volbou je pro nás žádný kontakt, dostali jsme se do frontových linií velmi náročného, osvobozujícího, a přesto velmi bolestivého rozhodnutí.

Když jsme na tomto místě, můžeme si být jisti, že jsme zřejmě zažívali více špatného zacházení, než jsme si zasloužili – pokud jsme si vůbec nějaké zasloužili.

Když jsme dospěli do tohoto bodu, můžeme si být jisti, že jsme k tomu byli dotlačeni toxickými členy naší rodiny. Nikdy se nesmíme cítit vinni za to, že chráníme sami sebe tím, že se rozhodneme pro žádný kontakt.

Máme plné právo chránit se před těmi, kteří námi manipulují a citově nás zneužívají. V jistém bodě jsme toxické členy naší rodiny milovali a nade vše je v našich životech chtěli.

Jenže časem jsme až příliš často obětovali naše štěstí a sloužili tomu jejich, drželi jsme jazyk za zuby, když jsme se zoufale chtěli ozvat, a dělali jsme vše, co chtěli oni, neboť to bylo jednodušší než zaměstnávat se jejich dramaty.

Musíme pochopit, že ke dveřím, které se nyní chystáme zabouchnout, nás zkrátka přivedli toxičtí členové naší rodiny.

Důležité otázky předtím, než se rozhodneme ukončit veškerý kontakt:

  • Přizná si někdy tato osoba, že se mýlí?
  • Dočkáte se někdy od této osoby upřímné omluvy a změní své chování?
  • Má tato osoba výčitky svědomí za to, co provedla?
  • Respektuje tato osoba vámi stanovené limity či hranice?
  • Je tato osoba ochotna udělat cokoliv, aby váš vztah fungoval?

Pokud jsou odpověďmi na tyto otázky přesvědčivé ne, měli byste zvážit přetnutí pout.

Toto rozhodnutí je spíše vynucené než dobrovolné, a je také matoucí, protože nás učili věřit, že přerušení vztahů s rodinou je morálně nesprávné. Jenže, toxičtí členové naší rodiny jsou pouze lidé, a ne vždy zdraví.

Ve skutečnosti, kdyby tito jednotlivci nebyli členy naší rodiny, nikdy bychom si je nevybrali za součást našich životů. Kvůli ideálu rodiny trávíme roky obětováním svého duševního a emocionálního zdraví v představě, že tuto oběť přinášet musíme, neboť tito lidé jsou rodina.

Jsme naučení věřit, že když s nimi ukončíme vztahy, ti špatní jsme my. Nikdo netouží mít pocit, že je vysloveně špatný.

I přesto je tu něco, co vím najisto. Je daleko lepší udělat rozhodnutí nemít žádný kontakt a zlomit si srdce než setrvávat ve vztahu, ve kterém nám toxičtí členové naší rodiny lámou srdce opakovaně.

V článku pro Huffington Post, který jsem napsala v roce 2016, jsem se zabývala tvrdou pravdou o tom, kdy a proč můžeme potřebovat přetnout pouta s toxickými členy naší rodiny, abychom zachránili sami sebe.

K žádnému kontaktu se potřebujete uchýlit v případě, že…

…vztah je založen na jakémkoliv typu zneužívání: duševního, fyzického, sexuálního, verbálního či emocionálního,

…jediný kontakt, který s nimi máte, je negativní,

…vztah vytváří tolik stresu, že ovlivňuje důležité oblasti vašeho života v práci nebo doma,

…zjistíte, že jste posedlí řečmi o sobě a snahou uvádět na správnou míru nesprávné informace a že jste neustále odstrkování do té míry, že kvůli tomu nemůžete spát,

…celý vztah je o tom druhém a neexistuje žádný reálný důvod, proč by ten druhý nemohl vynaložit nějaké úsilí pro zdraví a udržení vztahu s vámi,

…vztahu dominují hry, ve kterých nikdo nic nezíská a které mají za cíl učinit z toho druhého blázna – jako jsou mlčení, obviňování a stále jste součástí hádek, které nemají vítěze.

Když se v nějakém vztahu objevují tyto charakteristiky, musíte jim věnovat pozornost a zvážit odchod ze vztahu.

Zajistěte si podpůrný systém

Velmi vám doporučuji, abyste si dříve, než se rozhodnete přerušit kontakt, vytvořili systém laskavé podpory a měli tak jistotu, že po provedení této změny nebudete sami. To, na co musíte být připraveni, je reakce toxických členů vaší rodiny.

Zřejmě budou dělat vše, co bude v jejich silách, aby vás izolovali od vašich hlavních podporovatelů a obrátili je proti vám. Když cítíte, že se naplno rozběhla pomlouvačná kampaň vůči vám, musíte si slíbit, že zůstanete tiše a nezapojíte se do ní.

Pouze ji nechte nastat a přehřmět. Čím více proti očerňování bojujete, tím větší budou klepy a lži, a tím více se budete jevit jako blázen.

Toxičtí členové naší rodiny nás očerňují z jediného důvodu – aby se nás pokusili obrat o samotný podpůrný systém, který potřebujeme a který si zasloužíme.

Chtějí mít jistotu, že jsme přišli o měkké místo dopadu a že na své straně nemáme lidi podporující naše rozhodnutí.

Pokud chceme být zdraví my, musíme se připravit na skutečnost, že po opuštění toxických členů naší rodiny budeme pravděpodobně nuceni opustit mnoho dalších lidí, kteří nás s nimi spojují.

Musíme s tím být VYPOŘÁDÁNÍ, přijmout to jako akceptovatelnou ztrátu. Sama jsem ve svém životě zažila a viděla mnoho lidí v podobném postavení, jak moc se věci zlepšily, když udělali tato rozhodnutí.

Jisté je, že je to v určitém ohledu cesta naslepo. Nemůžeme předvídat všechno, co se stane. Jsem však přesvědčena, že pokaždé, když vynaložíme úsilí, které je potřeba k našemu duševnímu a emocionálnímu zdraví, zjistíme, že prázdná místa v našich životech nakonec nahradí lidé a situace, které jsou pro nás lepší a zdravější.

Na základě úryvků z knihy Sherrie Campbellové Vždyť je to tvá rodina… přetínání pout s toxickými členy rodiny, se souhlasem vydavatelství Morgan James. Copyright © 2019.

Dopady rozdílných vibrací na vztahy

Pokud chce člověk zdárně zvládnout současný proces transformace vědomí, potřebuje nejprve pochopit, že není pouhé hmotné tělo, ale celistvá lidská bytost, že je nehmotnou duší, která používá hmotné tělo pro svůj život na Zemi. Potřebuje také neustále rozšiřovat své duchovní poznání. Zvýšení duchovního poznání však může lidem způsobit určité komplikace ve vztazích v případě, že se jejich blízcí o toto téma vůbec nezajímají. Aby mohli lidé udržet během tohoto procesu dobré vzájemné vztahy, potřebují se duchovně vyvíjet společně a přizpůsobit tomu péči o sebe. Potřebují pečovat nejenom o své tělo, ale začít pečovat především o svou duši, které dříve nevěnovali žádnou pozornost. To, aby byl člověk ochoten přehodnotit žebříček svých dosavadních životních hodnot, své zájmy, návyky a s ohledem na svou duši se postupně měnil k lepšímu, si žádá velké úsilí.

Duše potřebuje být očišťována, tak jako potřebuje být očišťováno i hmotné tělo. Energetické očištění na nehmotné úrovni umožní člověku jinak myslet, jinak jednat, komunikovat a změnit zakořeněné postoje, které mu již neslouží. Tato celoživotní, mnohdy velmi náročná práce na sobě si také žádá, aby se člověk vyvaroval vnějšího energetického znečištění negativními energiemi různé síly, jejichž cílem je odvést člověka z jeho cesty ke světelnému zdroji. Stejně tak jako zbytečně nevystavuje své tělo znečištěnému prostředí, kontaminované vodě, výfukovým plynům, elektromagnetickému záření apod. Pokud člověk jednou zažije díky své práci na sobě příliv světelné energie, uzdravení se ze svých neduhů a bolestí, nechce už tyto dary ztratit. Nechce si svou zaslouženou harmonii nechat nikým vzít, protože prospívá nejen jemu, ale také jeho dětem.

Všechny lidské duše mají jeden cíl pozvednout se během života duchovně výše. Pokud by každý člen rodiny o to usiloval a nechal se vést svou duší, duše by vzájemně souzněly a vztahy v rodinách by se posunuly na vyšší úroveň prožívání jejich vzájemné lásky než doposud. Vše by plynulo samovolně a přirozeně, protože srdeční čakry všech by byly otevřené a vyzařovaly by lásku do prostoru. Pro dosažení tohoto cíle byl také transformační proces na Zemi spuštěn. Běžně se to však neděje, protože většina lidí žije stále v duchovní nevědomosti. Nevědí ani vědět nechtějí, kdo jsou, proč jsou tady a kam jdou a podle toho se také chovají. Soužití s ostatními vnímají pouze na hmotné úrovni příbuzenského vztahu. Energetická i duchovní úroveň, na které jsou propojeni s ostatními, je zcela opomíjena a nahrazují ji nezdravé závislosti a připoutanosti jednoho k druhému. Srdeční čakry se uzavírají, láska se vytrácí a jejich duše trpí.

Pokud se některý člen rodiny vydá na tuto ozdravnou a osvobozující duchovní cestu, bývá ostatními odsuzován a ti se ho v dobré víře snaží stáhnout zpět do pomyslného “bezpečí” rodiny a tím ho “zachránit”. Tyto rozdílné postoje způsobují, že se lidé zcela samovolně dělí do dvou skupin. Na ty, kteří vědomě pracují na svém duchovním růstu, a ty, kteří zcela dobrovolně duchovně zakrňují. Pokud se tyto dva odlišné přístupy k duchovnímu poznání v rodině vyskytnou, pak si tito lidé přestávají postupně rozumět. Objevuje se z jedné strany výsměch, odsuzování, zrazování a strach z neznámého a z druhé strany zoufalé a marné vysvětlování nevysvětlitelného těm, kteří nechtějí slyšet.

Člověk, který se vydal na svou vědomou duchovní cestu, se může jen těžko svého posunu výše vzdát, protože vývoj člověka a touha po poznání jsou zcela přirozeným jevem. Chtít takového člověka zastavit je tedy proti přirozenosti. Ti, kteří ve svém vývoji ustrnuli, mnohdy vůbec nechápou, co se s jejich blízkým děje. Nerespektují a odsuzují jeho nové názory, postoje, návyky, požadavky, zájmy, výchovu dětí a nemají daleko k tomu označit ho za blázna. Pokud se nevydají stejnou cestou, a na to mají plné právo, začíná se jim jejich blízký na všech úrovních vzdalovat. Není to však důvod k tomu, aby s tímto oddělením vyhasla jejich příbuzenská láska. Naopak, měli by k sobě vzájemně lásku vysílat a věřit, že přijde čas, kdy si opět porozumí a jejich vztah se pozvedne na vyšší úroveň k radosti jejich duší.

Duchovní práce v procesu transformace přináší velmi významná pozitiva. Člověku, který na sobě duchovně pracuje, se postupně zvyšují také jeho vibrace. Významné je, pokud rodiče dosáhnou vibrační úrovně odpovídající vibracím jejich nezletilých dětí. Při takovém vibračnímu sladění se vytvoří ideální základ rodinné energetické harmonie, kterou je třeba si udržovat. Takto energeticky vyladěná rodina má předpoklady pro získání fyzického i psychického zdraví a také pro dobré vztahy na rovině hmotné. Potřeba stejného vibračního vyladění se v transformačním procesu vztahuje na všechny druhy vztahů.

Pokud část rodiny svůj duchovní vývoj odmítá a dochází u nich i k rozbouření emocí, otevírají se tím cesty pro vstup negativních energií do jejich energetického systému a zablokování všech čaker. Vibrace se ještě více sníží a vibrační rozdíl se v rodině navýší. V důsledku tohoto procesu dochází k tomu, že ti, jejichž vibrace a citlivost jsou vysoké, mají při kontaktu s nízkovibračním člověkem či rodinou problémy. Rozlaďuje se jejich citlivý energetický systém, necítí se dobře, objevují se u nich různé bolesti a nezbývá jim nic jiného, než se začít intuitivně kontaktu stranit a zároveň vysílat své rodině lásku do srdečních čaker.

Tento skrytý proces se však nedaří duchovně uzavřeným lidem vysvětlit. Komplikace nastává, pokud se nízkovibrační člověk či rodina urazí, začne vysílat zlobu a šířit o svém blízkém pomluvy. Tyto negativní energie z emocí zachytí nejprve malé děti, které zdánlivě z neznámého důvodu onemocní. Později zasáhnou i dospělé. To pak bývá příčinou, proč se tito zoufalí postižení rozhodnou pro odloučení a na přechodnou dobu se z rodiny vzdálí. V tomto období je obzvlášť potřeba, aby se trpělivým vysíláním lásky do srdečních čaker zbytku své rodiny snažili dobu odloučení zkrátit.

I takové mohou být dopady transformačního procesu, který je sám o sobě pro veškeré lidstvo velmi prospěšný a potřebný. Záleží pouze na postojích jednotlivců a jejich zájmu o pochopení tohoto neznámého neviditelného transformačního děje, který probíhá na celé planetě v zájmu duchovního probuzení lidstva. Nikdy nebyla potřeba duchovního procitnutí naléhavější, než právě nyní.

Jožka Wenkeová
zakladatelka projektu SanoKunDio®

Snížená imunita z duchovního pohledu

Lidem je známo, že pokud nemají dostatečně vysokou imunitu, není jejich fyzické tělo schopno se bránit negativním vnějším i vnitřním vlivům, které na ně působí. O těchto vlivech je možné se dočíst v knihách nebo v článcích časopisů. Přibývají ale případy, kdy se lidé vyvarují těchto známých vlivů, ale jejich imunita se přesto snižuje. Objevují se, nebo přetrvávají potíže jako únava, ospalost, opakující se nemoci, ekzémy, infekce, náhlé zimnice, nechutenství, nehojící se rány i rakovina. Bývá také diagnostikován únavový syndrom s následným zařazením do invalidního důchodu. Takto postižený člověk je v podstatě vyřazen ze života a neví už, kam by se obrátil o pomoc.

V takovéto beznaději se někteří obracejí na duchovního léčitele, kde hledají spásu. Ten je mnohdy jejich poslední nadějí. Oproti klasickým vyšetřovacím metodám má duchovní léčitel možnost zjistit kam až snížení imunity dospělo, ale hlavně může odhalit další neznámou prapříčinu tohoto stavu. Ta se nachází na neviditelné duchovní a energetické úrovni, kterou se do té doby nikdo nezabýval. Příčnou je duchovní nevědomost a nezájem lajků i odborníků proniknout k duchovním tajemstvím.
Je velmi obtížné vysvětlit duchovní prapříčiny vzniku zdravotních poruch lidem, kteří nemají žádné duchovní poznání. Pokusím se pro názornost přiblížit člověka jako víceúrovňovou lidskou bytost. Všem je důvěrně známa základní úroveň, kterou je hmotné fyzické tělo, na němž se projektují zdravotní poruchy. Vnější vzhled fyzického těla můžeme vidět lidským okem, a proto nikdo nepochybujeme o tom, že existuje. Vnitřní vzhled poznáváme pomocí technických a diagnostických přístrojů, jimž důvěřujeme a nepochybujeme o zprávách, které nám předkládají. Nic z toho nám ale neumožňuje poznat prapříčiny zdravotních poruch, tedy ani skrytou příčinu selhávání imunitního systému.

Lidská bytost má ještě další úrovně, jsou to jemnohmotná pro lidské oko ani pro technické přístroje neviditelná energetická těla. Tato energetická těla tvoří tzv. auru, která je součástí složitého energetického systému člověka. Správná funkce energetického systému je základním předpokladem proto, aby mohlo být fyzické tělo zdravé, nebo mohlo být uzdraveno. Energetický systém zásobuje jednotlivé tělesné orgány energií, která přichází z centrálního energetického zdroje – od Boha. Na správné funkci tělesných orgánů jsou závislé funkce tělesných systémů, tedy i funkce imunitního systému. Pokud není energetický systém v harmonii, ale vznikly v něm energetické bloky, pak dochází k tomu, že tělesné orgány, systémy i celé fyzické tělo trpí buď energetickým deficitem, anebo se v něm energie nežádoucím způsobem hromadí. Porucha funkce energetického systému vzniká vždy našim přičiněním, jako důsledek špatného jednání, myšlení, nebo našich postojů. Toto vše bývá příčinou vnějšího energetického napadení našeho energetického systému. Tak jako může být naše fyzické tělo napadeno neviditelnými bakteriemi a viry, mohou být naše energetická těla i celý energetický systém napaden neviditelnými negativními energetickými bytostmi. Těchto případů přibývá, protože dospělí i děti propadají velkému množství moderních pokušení, neřestem a závislostem, které jsou vstupní branou pro nejnebezpečnější temné energie, které takto k člověku pronikají, devastují energetický systém  a tím i fyzické tělo. Duchovní léčitel, kterému byly dány určité schopnosti a propůjčeny silné duchovní ochrany, nepotřebuje žádný přístroj k tomu, aby tyto temné entity odhalil a také je s pomocí Boží odstranil. Temné entity mají různou sílu svého negativního energetického vyzařování, ale při jejich útoku dochází vždy k zasažení imunitního systému a tím ke snížení imunity. Po určitém čase se to projeví na stavu fyzického těla v podobě výše uvedených příznaků. Čím déle trvá, než se člověk odhodlá vyhledat duchovního léčitele, čím déle trvá, než změní své jednání, myšlení a postoje, tím delší čas je třeba pro návrat fyzického zdraví.

Jožka Wenkeová
zakladatelka projektu SanoKunDio®

Žít v přítomnosti

Pod pojmem žít v přítomnosti se skrývá tajemství šťastného života. Je to bytí zde na Zemi ve fyzickém těle, ve kterém prožíváme vědomí sama sebe. Důležité je, abychom svou nevědomostí neubližovali sobě ani druhým. Čím výše pozvedneme své vědomí, tím lépe se nám žije. Vše, co v přítomnosti prožíváme, je vždy v souladu s Boží vůlí. Nezáleží na tom, zda právě prožíváme radostné chvíle anebo chvíle strastiplné a smutné.

Proč neprožíváme stále jen chvíle radostné?

Život člověka je veden dle Boží vůle tak, aby jeho duše prožila všechny možné situace, které v předchozích životech nestačila poznat a zpracovat. Proto je třeba, abychom všechny události přijímali s tímto vědomím, poučili se z nich a docílili toho, že se nám již v příštím životě nebudou nepříjemné situace opakovat. Platí to i pro nepříjemné události prožité v našem dětství. I ty jsou předem naplánované a Bohem požehnané a my bychom měli za ně Bohu děkovat, protože naše duše tak prožila to, co potřebovala poznat. Bůh nás přivede do situací, které umožní, aby mohlo k poznání dojít. My jsme si z nevědomosti navykli tyto události vnímat jako traumatické zážitky, které negativně ovlivňují náš život, a to nás uvrhne do role oběti, ve které mnohdy prožijeme i celý život. Tímto postojem ve skutečnosti odmítáme Boží vůli i vůli naší duše. Správné je neklást tomuto dění odpor, ale radovat se z toho, že máme nový zážitek pro poučení. Naše duše bude mít v příštím životě o prožívání jedné neradostné události méně. Pokud události nezpracujeme tak, jak se to od nás žádá, zopakují se nám tyto nepříjemnosti v příštím životě.

Rozloučit se s minulostí s pomocí Vnitřního uzdravení.

Pokud jsme již sami sebe uvrhli do této role oběti pod vlivem traumat prožitých v dětství, pak je velkou pomocí duchovní vnitřní uzdravení, kde se všechna traumata minulosti uzdravují a anulují skrze pána Ježíše Krista. Pokud chceme, aby se stalo vnitřní uzdravení trvalým mezníkem v našem životě, pak potřebujeme zabouchnout za minulostí dveře, dát ji pod pomyslný zámek a začít žít v přítomnosti a beze strachu. Pokud to neuděláme, škodíme nejen sobě, ale i svým dětem, protože náš život zasažený přetrvávajícími traumaty provází také energie strachu, které naše děti „nachytají“ na sebe, a tím jim opět způsobíme traumata v jejich dětství, které si ponesou životem. Skutečné uzdravení tedy spočívá v tom, že minulost mentálně navždy uzavřeme, a tím navážeme na vnitřní uzdravení, kde byl vliv traumat z dětství ukončen na duchovní rovině. My pak potřebujeme řetězec předávaných traumat z jednoho pokolení na druhé mentálně přetnout. Pokud to neučiníme, odrazí se to negativně na výchově našich dětí.

Co to znamená žít v přítomnosti?

Přítomnost prožíváme naším současným životem zde na Zemi. Pokud žijeme v přítomnosti, soustředíme svou pozornost, svou mysl na vše, co se v tomto pozemském životě odehrává, aniž bychom se nechali rušit myšlenkami na minulost nebo budoucnost. Naše mysl je tvůrcem této přítomnosti. Díky svobodné vůli, která nám byla dána, jsme zároveň převzali zodpovědnost za to, jaká naše přítomnost bude. Je třeba, abychom pro svou duši zajistili pestrou náplň pro každý den. Náplň, kterou si zvolíme, potřebuje být vždy v souladu s Boží vůlí a Bůh nám pak pomáhá plout v proudu událostí, které pro nás připravil. My se za tuto pomoc můžeme každý den modlit. Tímto způsobem jsme také vedeni k tomu, abychom našli co nejdříve poslání své duše. Pokud toho dosáhneme, dostáváme se do energetického proudu, který nám dodává energii pro vše bohulibé, na co myslíme, co konáme a co tvoříme. Tímto způsobem se u nás navyšuje schopnost jednat podle intuice, která k nám přichází od Boha. Pokud žijeme v přítomnosti, soustředíme svou mysl a pozornost vždy pouze na to, co právě teď děláme, a na nic jiného. Popisuji to na svém případě, kdy je moje mysl jako laserový paprsek, do kterého je soustředěna veškerá energie, kterou mám od Boha k dispozici. Tímto způsobem je možné dosahovat úspěchu v podnikání, v zaměstnání, v domácnosti, ve výchově dětí, ve sportu, v různých zájmových činnostech, všude tam, kde se můžeme spoléhat jenom sami na sebe. Jsem ve spojení s Bohem a můj život plyne podle jeho vůle, protože svou vůli jsem podřídila vůli Boží. Jiné je to v partnerském soužití, kde je třeba oboustranně respektovat svobodnou vůli druhého. Základem pro vytvoření tohoto respektu je otevřená pravdivá komunikace všech sdílených témat. V případě, že komunikace vázne, je třeba druhého respektovat, ale soustředit pozornost na zachování své vlastní svobody, soběstačnosti a samostatnosti. Jsou to období, kdy mnohdy prožíváme přítomnost, která je komplikovaná, ale přijmeme ji, protože se z ní máme něco naučit, případně nás vede k rozhodnutí ke změně. Čím pestřejší je náš život, tím více žijeme v přítomnosti. Čím více se nám díky soustředění energie do jednoho bodu daří, tím radostnější je náš život. Čím dříve najdeme poslání své duše a plníme ho s radostí, tím jsme šťastnější. Náš život v přítomnosti je naplněn vděčností za všechny dary, které k nám přicházejí.  Minulost nepotřebujeme řešit ani na ni nemáme čas a budoucnost si vytváříme svou šťastnou přítomností. Místo toho, abychom obviňovali minulost a měli strach z budoucnosti, žijeme svůj život v pokoře teď a tady pod Božím vedením a ochranou.

Jožka Wenkeová
zakladatelka projektu SanoKunDio®

Naděje pro nový začátek

Milí přátelé

Ráda bych vás pozdravila i nás všechny povzbudila a propojila v naději pro nové začátky o prvním jarním dni. Když jsme plánovaly (s mými kolegyněmi) nastávající jarní víkend, daly jsme mu motto: „Zasaď strom, doputuj ke ztišení, oslav posvátný čas“ , tak k tomu inspiruji i vás…

Mám na srdci mnoho pocitů a v duši mnoho obrazů k této době. Alespoň některé bych s vámi zasdílela. Nejsilněji prožívám stav požehnání. Vnímám, že desítky let stále zvětšující se počet lidí vkládal svoji energii do proměny světa. Chtěli jsme proměnu dobrovolnou, něžnou, láskyplnou a vědomou. A nyní to přichází. V podobě pandemie se vynořuje „tak trochu sametová celosvětová transformace“, která se týká stejně jednotlivců jako kolektivních systémů. Celkem rychle a dobrovolně odkládáme vše, co je v našich životech zbytné, a navracíme se k tomu, co je skutečně hodnotné. Život se zpomaluje. Ohleduplnost, soudržnost, skromnost, soběstačnost, klid a víra jsou podmínky nutné pro překonání této krize. Samoorganizace a kreativita se vynořuje z kolektivu. Jediné, co můžeme, je být doma, v rodinách, jít do přírody, máme zakrytá ústa (jsme tedy ztišeni) a otevřené oči. Chráníme naše staroušky, kterými jsme doteď pohrdali. Nemohli jsme si nic lepšího a šetrnějšího přát. Vidím naději v tom, že stav bude trvat dostatečně dlouho, máme tedy možnost tvořivě rozvinout nové přístupy ve všech oblastech života. Jelikož je politické a pohotovostní vedení země naplno zaměstnané, může být vše rozvinuto zespoda.  Jsem v klidu a bezpečí, protože vím, že patogeny vibrují jen na určitých vibračních úrovních, meditace a posun vědomí se tedy stává lékem. Virus napadá plíce a omezuje dech, pak tedy Duch léčí dech.

I z tohoto důvodu vás chci přizvat ke skupinové meditační práci – každé ráno 6. 30 – 7. 00. Pokud souzníte, můžeme společně synergicky a pravidelně „užívat tuto medicínu“.

S důvěrou Soňa Hájková a Via Sophiae, Centrum přírodní léčby

Léčení Duchem Svatým

Josef Staněk: Léčení Duchem Svatým

Zdroj: MVDr. Josef Staněk – Agape -k zamyšlení

Skutečné napojení na vyzařování Boží. Teprve tímto přijímáním přímého vyzařování Božího se u těchto jedinců plně rozvíjí duchovní tělo. Tento stav je uskutečněním synovství Božího – realizací Krista. Jejich zákonem a přirozeností je stálé vyzařování lásky vůči hodným i nehodným, jak to činí Otec nebeský. Lidský duch se stává „synem Božím“ tím, že vyzařuje energii lásky Stvořitelovy na ostatní lidi, aniž ji od nich požaduje.

Tuto schopnost přímého přijímání vyzařování božího získá ten člověk, který oživí svého ducha vírou a skutky a zachvívá se v pokoře. Tehdy pocítí nekonečný příliv energie lásky, který již nezná „má dáti, dal“. Ježíš svým působením oživoval ducha v lidech a učil je přijímat přímé vyzařování boží. A každý, kdo se napojí na vyzařování boží svým duchem, může lásku vyzařovat bez ohledu na to, kolik jí přijímá. To je synovství – Nový zákon. Vlastní energie takovému člověku neubývá, protože dává z lásky a v tom případě je energie Stvořitelem hned doplňována.

Souvisí to s přikázáním: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.“ Špatným směrováním myšlení (modlitby) by takový člověk kromě své energie zneužil energii Podstaty světa (následek: těžká karmická zátěž). Od nepochopení tohoto zákona pochází ztráta léčebné síly pseudokřesťanů na rozdíl od neomezené síly Ježíšovy a velkých léčitelských schopností apoštolů.

Pouze ten, kdo duchovně vyspěje natolik, že ani neúmyslně nezneužije sílu Boha, může modlitbou léčit nebo ovlivňovat přírodní síly. Dokonalým rozvinutím třetího přikázání v životě je Ježíšovo: Milujte nepřátele své, neboť slunce mého Otce svítí na dobré i zlé. To je dokonalá realizace nezneužití jména Božího.

Pro takové jedince je charakteristické:
– jednoznačně pozitivní myšlení a jednání – (rovina hmotná)
– pozitivní cit mezi mužem a ženou (eros), mezi lidmi navzájem (filia) a ke všemu stvoření (agape) – (rovina duševní)
– vnitřní klid, věčná blaženost (rovina duchovní)

Přes 6. a 7. čakru přijímají tito jedinci duchovní energii, transformují ji do nižších úrovní (čaker) a využívají ji k léčbě. Účinek léčby je zpočátku mírnější, narůstá ale a není-li léčeným pokažen, je trvalý (na rozdíl od léčitelů magnetizérů, kteří používají k léčení energii z přírodních sil a jiných lidí). Důležité je, aby léčený pokud možno pochopil a odstranil duchovní příčinu svých problémů. Tito léčitelé mohou léčit na dálku. Jsou to vždy hluboce věřící lidé, kteří ale mají problém s náboženskými fanatiky, sektáři a církevními hodnostáři.

Co je špatné a co správné v intimním životě

Transformace vědomí se dotýká také intimního života, kde je třeba mnohé napravovat. V intimním životě může být vše správné, ale záleží na tom, kdo intimní chvíle prožívá, s kým a jak se na ně připravuje. Jinými slovy, jaké jsou vytvořeny podmínky pro to, aby mohla dvojice prožívat intimní život správně.
Důležité je, aby bylo vše prožívané především pro radost obou duší, a ne pouze pro radost a potěšení jejich těl nebo pouze jednoho těla. Slast, která intimní život provází, potřebuje být odměnou za radost, kterou dopřejete svým duším. Toto je hlavní kritérium, které potřebuje být splněno. Je tedy nutné položit si otázku, co je potřeba, aby byly duše naplněné radostí.

Proto, aby mohly být duše naplněné radostí, potřebují, aby dvojice žila v lásce a pravdě, v souladu s Boží vůlí a ctila Boží zákony. Za těchto podmínek se radost a láska duší rozplyne do všech úrovní lidské bytosti, tedy i do úrovně hmotné.
Životní energie obou partnerů volně proudí a při intimním sblížení se její část přemění na energii sexuální, která je připravena ke vzájemné výměně při pohlavním styku. Takto připravená dvojice se pak zcela oddává Božímu vedení. Bůh dává takto připraveným své požehnání a také poskytuje vedení probíhající předehry i následného intimního spojení. Bůh zná citlivá místa každého z partnerů a vede při předehře jejich ruce tak, aby se právě těchto míst dotýkaly. Totéž se děje i při pohlavním styku.

Není třeba studovat žádné knihy, příručky, nejsou třeba žádné rady „zkušených“ přátel a už vůbec ne inspirace z porno videí a časopisů. Pokud má intimní život partnerů Boží vedení, odpadají veškeré zábrany, výmluvy i bolesti, které by znemožňovaly pohlavní styk. Ty vznikají právě proto, že uvedené podmínky splněny nejsou.

Bůh přivede oba partnery ke zvýšení živočišného pohlavního pudu uvolněním sexuální energie a tím i do mírného změněného stavu vědomí. Sexuální energie (kundalini) obou partnerů se vzájemně promísí a stoupá od druhé čakry k temeni hlavy. Tím se umocní změněný stav vědomí, který se podílí na vrcholné slasti nejenom při spojení hmotných těl, ale i splynutí duší, které prožívají vzájemnou lásku. Po ukončení takového pohlavního spojení jsou oba partneři vzájemně obohaceni a energeticky posílení. Jsou schopni prožívat v plném vědomí dozvuky štěstí, radosti a lásky, které pocházejí od jejich duší. Ani jeden není vyčerpaný a neupadá do spánku, který je známkou toho, že předehra ani pohlavní styk neprobíhal správně, tak jak by měl.

Je to nebetyčný rozdíl v porovnání s tím, jak v současné době prožívá intimní život většina párů. Svůj život prožívají v totální nevědomosti, nevědí, že pohlavní akt a pohlavní orgány jsou posvátné, a podle toho s nimi také zacházejí. Bližší informace o tom, jaké následky na fyzické i duševní zdraví žen i mužů chybné  počínání má a co je třeba napravit v partnerském vztahu i u jednotlivců, kteří se z nevědomosti pohlavně sebeuspokojují, se můžete dočíst v mých knihách Záchranná síť duchovních poznání I. a II.díl a v knize Moderní etikoprevence.

Jožka Wenkeová
zakladatelka projektu SanoKunDio®

Zanedbaná péče

Článek z knihy  Záchranná síť duchovních poznání II., autorky Jožky Wenkeové

     Transformace vědomí dává lidstvu poslední šanci pro nápravu zanedbané péče o duše i fyzická těla, a ta by se měla využít. Začíná další etapa transformačního procesu, při níž se budou odebírat vzorky DNA každého člověka, aby se zjistilo, k jakému narušení u každého jednotlivce došlo. Odebrání vzorků bude provedeno duchovním odsátím. Vaše těla jsou velmi poškozena a bude třeba opravit narušené geny, které vám původně měly zaručit plné zdraví. Nemoci, s nimiž se nyní potýkáte, jsou výsledkem těchto narušení, které způsobuje vaše nevědomost a zanedbávání péče o sebe. Bude třeba, aby se ti, kteří se rozhodnou nastoupit svou cestu ke světlu, naučili o sebe pečovat jiným způsobem, než tomu bylo doposud. Především se budou starat o svůj energetický systém, aby docílili jeho trvalou harmonii. Toho docílí tím, že přestoupí do vyšší vibrační roviny, kde na ně nebudou působit negativní duchovní bytosti. Dále budou usilovat o to, aby se dostali do klidu, který potřebuje duše pro svůj vývoj. Klid dosáhnou tím, že se vypořádají se všemi odpuštěními tak, že je procítí přes své srdce a ne jenom přes mozek a ústa. Pro tato usmíření se všemi musí být srdeční čakra široce otevřená. Jen otevřená srdeční čakra zajistí, aby k odpuštění skutečně došlo a člověk se očistil. Dalším krokem, na němž bude třeba pracovat, je přijetí. Je třeba přijímat vše, co se kolem vás děje a bude dít s naprostým klidem a bez emocí s vědomím, že každé dění je řízené a má svůj smysl. S tímto vědomím bude třeba nadále žít.

     Toto velmi přispěje vaší duši, která touží po klidu a pokoji. Dosažení těchto cílů vám pomůže zakotvit se vždy v příslušné vibrační rovině, která odpovídá vašemu duchovnímu vývoji. Neměli byste dopustit, aby vaše vibrace kolísaly nahoru a dolů, ale naopak stále stoupaly výše do vibrací, kde se již vaše duše trvale usídlí beze strachu, že jí hrozí jakýkoliv propad. Ti, kteří se nebudou chtít přibližovat ke světlu, zůstanou se svými vadami, které se vetkly do jejich DNA i nadále, tedy i se všemi nemocemi a jejich zárodky, které teprve způsobí propuknutí nemocí dalších. Naopak těm, kteří budou usilovat ke světlu, budou všechna narušení, která se projevila v jejich DNA, odstraněna a to jim zajistí zdravý vývoj jejich těl. Narušení se budou odstraňovat na všech úrovních jejich lidského bytí a to se pozitivně promítne do běžného života každého jednotlivce. Důležité bude svou péči o sebe nezanedbávat.