Vyberte stránku

          

VIZE – Energetické „lázně“ v přírodě

Energetické „lázně“ nejsou určeny k léčení nemocných členů rodiny, ale slouží těm, kteří se již uzdravili vlastním přičiněním dle návodů výukového programu projektu a knih zakladatelky projektu. Pobytem v  Energetických „lázních“ a  působením vyzařování přírodních sil si stabilizují harmonii svého energetického systému a tím prospívají vlastnímu transformačnímu procesu. Transformace je spojena s navyšováním proudu světelné energie, a to se neobejde bez dostatečného průběžného uzemňování, které tento proud vyrovnává. Nerovnováha těchto dvou energií vyvolává u lidí různé zdravotní problémy, a ty se pak stávají závažným, pro moderní medicínu často neřešitelným problémem, protože energetickou příčinu jejich vzniku nezná a nedokáže ji odstranit. Pobyt na místě s vysokými vibracemi kombinovaný s kontaktem a prací se zemí může v této fázi k navrácení energetické rovnováhy významně přispět. Ozdravný efekt tedy spočívá v cíleném nastolení energetické harmonie a její stabilizaci. Po dokončení všech prací zavedeme také uzdravující „Koncerty ticha“ pod širým nebem i noční oblohou.

Harmonizace pod širým nebem

Je přínosem pro jednotlivce, partnerské dvojice i rodiny s dětmi, které se rozhodnou procházet transformačním procesem jako jeden energetický celek ve vzájemné harmonii a lásce. Jedině tak se mohou partneři stát jeden druhému oporou v současném transformačním procesu. Na zahradě jsme vyčlenili místa pro ztišení a rozjímání a také prostory pro společné setkávání v kruhu. Pro umocnění energetického vzestupu a energetické očisty postupně vytváříme speciální kamenné prvky.

Kamenná jeskyňka

Byla vytvořena pod duchovním vedením stejně jako všechny ostatní kamenné prvky a stala se součástí intuitivní zahradní architektury. Vzniklo tak originální zázemí pro jednotlivce. Pobyt v jeskyňce umocňuje zvyšování energetických vibrací, dolaďuje uzemňování a prospívá celkové harmonizaci. Je to významný stabilizační prvek využívaný v průběhu pokročilé fáze procesu transformace. 

Zahradní kaplička

Není obvyklé, že si lidé postaví na své zahradě kapličku. Ani neví, v čem by jim mohla být prospěšná. Většina lidí netouží po duchovním poznání ani po produchovnění svého života. Jsou pohlceni svými starostmi, honbou za penězi, zábavou a nemocemi. Vysedávají v čekárnách lékařů a je pro ně obtížné připustit, že je možné se uzdravovat působením Božího světla a pronášením modlitby.

Výukový program projektu SanoKunDio® vede své žáky ke změně tohoto postoje. Vysvětluje žákům důležitost pravidelného ztišování se, učí je v tichosti rozjímat a promlouvat o samotě s Bohem – silou, která jim dala život, při životě je drží a po zásluze také uzdravuje. Učí žáky, jak a kdy se za své uzdravení a uzdravení svých nezletilých dětí modlit.

Zahradní kaplička je ideálním místem pro hluboké ztišení a vroucí modlitby. Pro spojení s Bohem nepotřebujeme církevní kostely ani faráře, či jiné samozvané prostředníky mezi člověkem a Bohem. Naši předkové to věděli a modlili se doma každý den i se svými dětmi. S pokorou se obraceli k Bohu s děkovnou i prosebnou modlitbou. Návrat k pokoře před Boží mocí je základním předpokladem pro vyslyšení každé modlitby.

Kaplička stojí přímo nad kamennou jeskyňkou a byla stejně jako ostatní kamenné prvky vytvořena pod duchovním vedením. Obohatila zahradu svým milým vzhledem a energetické lázně svým energetickým vyzařováním Božího světla. Modlitby, které se budou v kapličce pronášet, budou akumulovat energii Božího světla a působit léčivě na každého, kdo do kapličky vstoupí. Je to ideální místo pro duchovní harmonizaci rodiny s dětmi i partnerské dvojice. Toto dílko je před dokončením.

Kamenný labyrint

Tuto neobvyklou kamenou stavbu je možné vytvořit pouze v dostatečně velkém prostoru. Je určena dospělým, kteří si potřebují řešit energetické potíže spojené se svou transformací. Patří sem i to, co nemají v životě vyladěné s duchovními zákony, i to, s čím si nevědí rady ve svých vztazích. Příznivě působí na vylaďování a léčení čaker. Stavba labyrintu tedy není určena pro zábavu dospělých ani dětí, tak jako známé bludiště. Je určena pouze těm, kteří se rozhodli převzít zodpovědnost za své zdraví a svůj život, aby se nemuseli spoléhat na pomoc druhých. Je třeba, aby si každý uvědomil, v jaké fázi vývoje své duše se nachází, a také to, že se jeho duše touží osvobodit od všech závislostí a žabomyších válek, které se vedou v rodinách, na pracovištích i mezi sousedy. Probíhající transformace vědomí je proces, který je ku prospěchu duše každého člověka a každý člověk je také zodpovědný za to, jak tomuto procesu napomůže.

KŘÍŠŤÁLOVÁ STUDÁNKA

Jedná se o rychlou intenzivní energetickou i duchovní očistu pomocí vody. Blahodárné působení vody na lidské tělo i duši je všeobecně známo. Inspirací jsou starobylé očistné koupele zvané mikve. Návody na vytvoření malé přírodní nádrže pro relizaci této očistné metody čerpáme také z odborných publikací a praktických zkušeností S. Holzera. Mikve v současné době vytváříme, ale pro osvěžení a nabrání potřebné energie nám slouží nově vybudovaná studánka (na fotografii – , Mlok je živý!).

Poradní kruhy

Pro pořádání rodinných nebo přátelských poradních kruhů je možné se inspirovat knihou „Cesta poradního kruhu – umění otevřené komunikace“ od autorů J. Zimmermana a V. Coyleové. Základem je pravdivá komunikace s pomocí duchovních průvodců a naslouchání druhým. Pro poradní kruh se může zvolit jakékoliv téma, pro které je potřeba najít společně řešení. Prospěšné mohou být i dětské poradní kruhy pod vedením dospělého. Ideální je pořádat poradní kruh v přírodě.

Příznivého efektu energetických lázní nelze dosáhnout u lidí, kteří se proudící světelné energii stále neotevřeli a vůči nadnáboženské spiritualitě jsou v odporu. Překážkou je i přetrvávající závislost na legálních drogách, včetně chemických léků a různé druhy připoutanosti. Příznivý výsledek nelze očekávat ani u lidí, kteří setrvávají v zaběhlém životním stereotypu a pochybují o tom, že by byl pro ně projekt SanoKunDio® správnou životní cestou. Ovlivnit to může pouze změna jejich postoje a upřímný zájem ji provést.

Na vytvoření energetických lázní pracuje a finančně se podílí celá realizační skupina projektu spolu se skupinou absolventů výukového programu. V obou skupinách jsou jednotlivci i rodiny, což znamená, že kapacita lázní je naplněna. Věřím, že se touto vizí vlastní péče o fyzické i duševní zdraví budou inspirovat i další absolventi výukového programu SanoKunDio®. Po předchozí dohodě umožníme vážným zájemcům osobní inspirativní návštěvu po dokončení všech prací.