Vyberte stránku

          

Otázky a odpovědi

1. Komu je projekt SanoKunDio® určen?

Je určen lidem, kteří nejsou spokojeni se stavem svého zdraví, způsobem dosavadní léčby, cítí potřebu uzdravit svou duši, nenaplňuje je dosavadní materiální způsob života, a proto hledají jinou cestu. Projekt je určen lidem, kteří se nebojí odtrhnout od myšlenkových proudů současných systémů a jsou ochotni převzít odpovědnost za své zdraví.

2. Neznamená to, že se lidé vzdálí od reality všedního dne?

Ne, jen se naučí v této realitě žít, aniž by je to stresovalo, a zároveň propojí svůj běžný život s životem duchovním.

3. Co si představit pod pojmem duchovní život?

Cílem není uchýlit se do ústraní a tam meditovat, ale naopak uplatnit duchovní poznání v běžném životě a stát se lepším člověkem. Neznamená to vstoupit do nějaké církve a začít chodit do kostela, ale žít spořádaný život v pokoře, pravdě a lásce k sobě, k ostatním lidem i k planetě Zemi. Projevovat děkovnou modlitbou úctu a vděčnost Bohu za život. V tomto duchu vést také své nezletilé děti.

4. Není člověk vyřazen z normálního života?

Vyřazen není, ale protože již uznává jiné hodnoty, změní se jeho zájmy, opustí bezduché zábavy a nachází nové přátele, s nimiž si lépe rozumí. Získá jiný vztah k přírodě, do které jde raději, než by trávil čas u televize, víkend s dětmi v nákupním centru, chodil do kina na horory nebo někam, kde se lidé opíjejí.

5. Je využívání služeb projektu SanoKunDio® vázáno podpisem nějaké smlouvy?

Není, ale je třeba připomenout, že projekt je určen zájemcům, kteří se chtějí naučit duchovnímu sebeuzdravování a dosáhnout soběstačnosti. Předpokládaná délka kompletní výuky, která se prolíná s vlastní praxí, je šest měsíců. Není třeba nikam dojíždět, protože výuka se vede přes skype. Je třeba, aby si zájemce dobře prostudoval celé webové stránky a posoudil, zda se jeho představy shodují s tím, co projekt nabízí. V případě, že se jeho představy neshodují, doporučujeme hledat pomoc jinde. Pokud vznikne překážka až po vstupu do výuky, lze výukový program oboustranně předčasně ukončit.

6. Je účast v projektu SanoKunDio® podmíněna nějakým finančním vkladem?

Není. Zpoplatněny jsou pouze poskytnuté služby.

7. Není projekt SanoKunDio® součástí nějaké církve?

Není a nejsme ani žádnou církví podporováni.

8. Jak tedy rozumět tomu, že se zmiňujete o Bohu?

Je třeba si uvědomit, že Bůh není církev a církev není zástupcem Boha na Zemi. Zároveň opustit představu, že Bůh je vousatý dědoušek na obláčku. Boha je třeba vnímat jako bytost stvořitele všeho a připustit, že propojením s touto nejmocnější tvůrčí silou vesmíru je možné se také uzdravovat. Boží léčivé světlo je k dispozici každému člověku, pokud se mu dokáže otevřít. Právě toto propojení nám umožňuje pomoci lidem k uzdravení a následně je dovést ke schopnosti duchovního sebeuzdravování. Vše je umocněno tím, že projekt SanoKunDio®, v překladu Zdraví s Bohem, vznikl na základě Božího vnuknutí.

9. Musím se na takové uzdravování nějak připravit?

Ano, přípravu zajišťují knížky zakladatelky projektu, duchovní léčitelky a informativní webové stránky.

10. Je výuka SanoKunDio® určena také pro uzdravování dětí?

Ano a velmi se osvědčilo, když do projektu vstoupí spolu s dětmi oba rodiče, v některých případech je nutné oslovit i prarodiče, protože zdravotní problémy dětí s nimi úzce souvisejí. Rodiče se na uzdravení svých nezletilých dětí podílejí a za jejich uzdravení také zodpovídají. Cílem  je, aby se rodina, případně i širší rodina, dostaly do energetické harmonie.

11. Co to znamená energetická harmonie?

Každý člověk potřebuje být napájen kosmickou energií (Božím světlem), která zásobuje jeho energetický systém. Rodina je vzájemně propojena a tvoří jeden energetický celek. Nerovnováha v systému jednoho člena rodiny narušuje energetický systém ostatních a časem začnou vznikat zdravotní problémy. Odstraněním energetické nerovnováhy se harmonie obnoví a vzniklé problémy postupně ustupují.

12. V čem spočívá první pomoc?

V prvé fázi musí být odhaleny duchovní a energetické prapříčiny problémů a dále osvobození od vnitřních nebo vnějších energetických vlivů, které narušily energetický systém.

13. Co když některý z členů rodiny odmítá nechat se sladit s ostatními?

Jeví se to jako bezohledné, ale má plné právo to odmítnout. Není správné nikoho do ničeho nutit. Z našich zkušeností však víme, že pokud se vyladí pouze část rodiny a negativní energetický vliv od toho, kdo harmonizaci odmítnul, přetrvává, pak bylo třeba duchovní uzdravování ostatních přerušit a čekat, zda se dotyčný umoudří. Bez odstranění uvedené primární příčiny se většinou nedaří zdravotní problémy trvale odstranit.  Negativním energetickým vyzařováním druhého člověka bývají postiženi dospělí, ale nejčastěji děti. Jedná se o tzv. „energetické upírství“, ke kterému dochází na nevědomé úrovni. Pokud to dotyčný nedokáže připustit, vzniká patová situace, do které již nemůžeme zasahovat. Nezbývá, než si své problémy nechat opět utlumovat pomocí chemických léků či jiným způsobem, tak jak se to běžně praktikuje. O tom si musí rozhodnout každý sám, do tohoto rozhodnutí nevstupujeme. Přijmout fakt existence lidského energetického upírství je pro společnost stále ještě velmi obtížné. Neznamená to ale, že tato duchovní energetická příčina vzniku zdravotních problémů neexistuje, naopak je stále častějším jevem.

14. Četl/a jsem v knize o energetické karanténě, je to řešením?

Karanténa souvisí s výše uvedenou situací, v případě, že se již lidé nechtějí k utlumování příznaků chemickými léky vrátit. Karanténa je ale v takovém případě pouze nouzové řešení na přechodnou dobu a je třeba to dobře zvážit. Nikoho k tomuto kroku nenutíme. Musí to být jen vaše rozhodnutí nebo rozhodnutí rodičů.

15. Jak by měla vypadat energetická karanténa v praxi?

Úplně stejně jako karanténa při infekční chorobě, kterou všichni známe, aniž bychom se nad ní podivovali. Předpokladem je ohleduplnost jeden k druhému. Ten, kdo má v těle infekci, nechce nakazit druhého a druhý se nakažení brání. Známým opatřením je lékařem nařízená karanténa v podobě izolace do doby, než se infekce odstraní. Příkladem může být také „bacilonosič“, který je sám bez problémů, ale problémy vznikají jeho prostřednictvím u druhých lidí. Obdobná situace nastává i na energetické rovině, pro snadnější pochopení ji můžeme nazvat  „energetickou infekcí“ nebo známějším výrazem „energetické upírství“. Původci zde nejsou neviditelné bakterie, ale neviditelné negativní energie či přímo energie zla. Smíření se s tímto faktem a přijetí tohoto poznání na lidstvo teprve čeká, i přesto, že neznámou ztrátou energie, která má tuto příčinu, trpí stále větší množství lidí. Stejně tak přibývá záhadné agresivity u lidí, kteří se nacházejí pod vlivem energií zla, aniž by to tušili.

16. Je energetická karanténa respektována moderní medicínou?

Není a nemůže být, protože lékařská věda se o energetickou úroveň člověka nezajímá, a proto není ani schopna tyto nebezpečné energie, které se usídlí v energetickém systému člověka, objevit. Předpokladem posunu je připustit, že člověk není pouhým hmotným tělem, ale víceúrovňovou duchovní bytostí.

17. Je vyladění energetického systému pro žáka nebezpečné?

Rozhodně není, vyladění je naopak blahodárné, probíhá pod Božím vedením i ochranou, a to nemůže být nikdy nebezpečné. Stejně tak i osvobozování od napadení energiemi zla. Tyto očistné zásahy Božím světlem se neprovádí NIKDY svévolně. Jedná se o Boží zásah s pomocí prosebné modlitby. To, co lidem skutečně ubližuje, jsou právě negativní energie, od kterých jsou očišťováni. Je mnoho možností, jak se lidé také těmto energiím otevřou. Zlostné jednání, bezduchá zábava, hazard, výherní automaty, agresivní počítačové hry, nemravný život, alkohol, drogy, zvrhlá sexualita, experimenty s navozováním změněného stavu vědomí, neuvážená energetická cvičení s uvolňováním energie kundalini, různá zasvěcení i další. V důsledku napadení těmito nebezpečnými energiemi se člověk může dostat i na psychiatrii.

18. Co je to psychospirituální krize, o které se v poslední době hovoří?

Je to novodobý název krizového stavu, který má řadu spouštěčů, ale člověk se může do této krize dostat i bez toho, že by se o to nějak přičinil. Je součástí spirituálního otevření při vývoji lidské duše a často je chybně označován jako psychické onemocnění typu schizofrenie. Řadě lidí je tento stav znám také pod názvem „temná noc duše“. Tento krizový stav může být z Boží vůle vyvolán duchovnímu učiteli proto, aby poznal, čím procházejí někteří lidé, kteří se na něj budou obracet. Je to složité téma na to, aby zde mohlo být do detailu vysvětleno.

19. Jak chápat vděčnost za uzdravení, o které se píše v knihách?

Uzdravení Božím zásahem není samozřejmostí, to by si měl každý uvědomit. Pokud by tomu tak bylo, byli by všichni lidé zdraví. Pokud k uzdravení z Boží vůle dojde, měl by být člověk Bohu za tuto milost vděčný a pronést děkovnou modlitbu. Vděčnost může projevovat také nějakou službou, kterou poskytne nezištně. Jednou z mnoha možností je předat druhým lidem informace o tom, jakým způsobem byl uzdraven. K některému dobrému skutku by se měl člověk odhodlat každý den a zároveň se vyvarovat skutků zlých. Pokud je člověk Bohu milý, nemusí k němu přicházet napomenutí v různých podobách. Jedním z napomenutí jsou například úrazy.

20. Jakou roli pro uzdravení hraje v projektu SanoKunDio® výživa?

Výživa není součástí výuky duchovního sebeuzdravování, které je zaměřeno především na energetický systém a duši člověka. Výživa je zařazena spolu s detoxikací do výuky preventivní péče o fyzické tělo, protože prospívá zároveň i duši. Za důležitější však pokládáme očistu energetických těl, získání a udržení energetické harmonie. Až potom přikročit k očistě fyzického těla a rozhodnout se, jakou formu výživy svému  tělu poskytovat. Dáváme doporučení, ale o způsobu stravování se rozhoduje každý žák sám.V dnešní uspěchané době se mnozí lidé ve stravě odbývají, anebo se naopak nezdravě přejídají. V obou případech však bývá strava nevyvážená, což může mít své negativní dopady. Sledovat přísun živin ve stravě je během výukového programu z časových důvodů obtížné. Pro takové případy může být dočasným řešením doplňková výživa, která může nahradit snídani a zároveň dodat vyvážené živiny. Je to možnost, která je pro některé žáky řešením. Inspiraci pro změnu způsobu svého běžného stravování čerpají žáci také z námi navržené detoxikační kúry.

21. Nahrazuje duchovní uzdravování zdravotnickou péči?

Nenahrazuje, protože nejsme zdravotníci, nestanovujeme lékařské diagnózy, neléčíme nemoci, zabýváme se výhradně duchovními prapříčinami vzniku poruch na energetických, duchovních úrovních. Na těchto úrovních je třeba prapříčiny odstranit, aby se mohla duše a fyzické tělo skutečně uzdravit. Duchovní léčitel nepotřebuje znát lékařskou diagnózu pro to, aby mohl být nápomocen. Naše výuka a služby jsou od zdravotnické péče naprosto odlišné, dáváme lidem pouze příležitost si vybrat. Sami se mohou rozhodnout, zda chtějí svou psychiku a fyzické tělo udržovat v chodu pomocí chemických lékových drog, anebo se chtějí uzdravit odstraněním prapříčin vzniku svých nemocí.

22. Může se zájemce ucházet také o spolupráci s projektem?

Možnost spolupráce se otevírá pouze žákům projektu, kteří již načerpali dostatek zkušeností s duchovním uzdravováním i sebeuzdravováním. V opačném případě by „kázali vodu a pili víno“, nedokázali by čelit výhradám a pochybnostem lidí, kteří duchovnímu uzdravování nerozumí, nevěří, případně jej odsuzují. Z tohoto důvodu se také soustředíme na maximální informovanost zájemce ještě před vstupem do výukového programu projektu. Nikdo nemůže říci: „Nevěděl jsem, že …“ Nároky na průvodce projektu jsou netradiční, protože podmínkou je také schopnost udržovat se neustále v energetické rovnováze, což pokládáme při kontaktu s žáky za bezpodmínečně nutné. Ani průvodce se však nemůže vyhnout nepříznivému životnímu období, které ho rozlaďuje, může také procházet náročnější transformační očistou, která mu nedovolí vykonávat jeho činnost. V tom případě požádá svého kolegu, aby za něj výuku na přechodnou dobu převzal. Získá tak prostor dát si své záležitosti a sám sebe do pořádku. V současné době se lidstvo, tedy každý člověk a tím i jeho rodina, nachází v určité fázi procesu duchovní transformace vědomí. Nikdo nemůže vědět ani rozhodovat o tom, jak bude tento proces v rodině probíhat a s čím vším se budou muset její členové vypořádat. Ten, kdo ještě nemá žádnou duchovní zkušenost, si nedokáže ani představit, co vše může člověk při transformaci prožívat.

23. Musí žáci studovat i další knihy?

Projekt SanoKunDio® nespadá pod školský systém, aby zde byla zavedena povinná četba. Kromě knih zakladatelky  projektu a duchovní léčitelky, které jsou učebnicemi duchovního uzdravování a sebeuzdravování, mohou být doporučeni někteří další autoři knih, jejichž díla objasňují či rozšiřují duchovní poznání.To, zda se jim bude žák věnovat, necháváme na něm. Doporučujeme přečíst si pro doplnění poznání také bibli, avšak ani v tomto případě nikoho nenutíme.

24. Má projekt SanoKunDio® svého guru, tak jak to bývá v některých seskupeních?

Projekt SanoKunDio® není žádným náboženským seskupením, církví, hnutím ani sektou, kterou by zaštiťoval nějaký náboženský hodnostář nebo guru. Nepořádáme žádné společné rituály, ceremonie ani meditace, neuvádíme se cíleně do změněných stavů vědomí. Neuctíváme žádnou modlu ani žádného gurua. Každý z nás je naprosto svobodným člověkem, ale máme velkou úctu a pokoru před Bohem. Nejsme ani žádnou organizací vedenou ambiciózním manažerem, který lidi vydírá či zneužívá pro svůj prospěch. Jakékoliv nařčení tohoto typu bychom rezolutně odmítli.

25. Jak projekt SanoKunDio® vznikl?

Důležité je především uvést, jak projekt nevznikl. Nevznikl na základě vědeckého bádání ani technického experimentu či nějakou rozumovou dedukcí. Nevznikl z náboženského popudu a dokonce ani pro peníze, což je samo o sobě v dnešní společnosti nebývalé, pro někoho nepochopitelné. Projektu dalo vzniknout Boží vnuknutí. To obsahovalo zároveň poslání, které má být jeho prostřednictvím plněno. Vše je zaznamenáno v sedmi knihách napsaných zakladatelkou projektu a na webových stránkách projektu. Webové stránky  byly vytvořeny před 15-ti lety. Jsou „živým organizmem“ projektu a ne pouhou reklamní „mrtvolou“. Jsou k dispozici každému zájemci ještě před tím, než se rozhodne využívat služeb projektu.

26. Mám tomu rozumět, že je projekt bez vedení?

Projekt má Boží vedení, které zprostředkovala zakladatelka projektu a duchovní učitelka v rámci svého poslání, ale není jí nikdo podřízen. Všichni jsme si rovni, stejně jako jsou si lidé rovni před Bohem. Každý z nás vykonává službu, která mu byla svěřena s ohledem na jeho schopnosti, a každý je pro chod projektu stejně důležitý. Schopnosti, které u sebe objevíme, vnímáme jako dar od Boha.

27. Jak to tedy u vás v projektu chodí?

Jsme malá skupina nezávislých stejně smýšlejících lidí se společným záměrem, otevřeným srdcem, „zakotvená“ pod Božím vedením. Co více bychom si mohli přát. Nevytváříme žádné rozrůstající se společenství, nepořádáme žádné společné semináře ani meditace. Jsme spíše v ústraní a plníme si své poslání, které nás naplňuje radostí. Žáci k nám přicházejí hledat pomoc s uzdravením a po čase z projektu odcházejí duchovně obohaceni, aby se již v klidu domova uzdravovali s pomocí modlitby sami a nás již k tomu nepotřebovali. Může se také stát, že se někteří rozhodnou vrátit na svou původní cestu. Je to jejich svobodná volba.

28. Jaké vzdělání je požadováno pro službu duchovního uzdravování?

U služby uzdravování a osvobozování od vlivů zla může být příkladem uzdravování popisované v bibli. Nikdo z těch, kteří se mu věnovali, nepotřebovali speciální vzdělání. Potřebovali ale dostat dar od Boha, a to platí i v dnešní době. Tento dar nelze nahradit žádným kurzem ani studiem teologické fakulty. Duchovnímu sebeuzdravování se však může věnovat každý člověk, a právě k tomu naše žáky vedeme.

29. Jaké jsou nároky na vzdělání pro další činnosti v projektu SanoKunDio®?

Neoháníme se nabytým vzděláním, rozhodující jsou schopnosti, kvalita člověka, důležité je poslání, které si duše člověka přinesla do pozemského života a které může v projektu plnit. Nezbytná je úcta a víra v Boží uzdravující moc a dodržování Božích zákonů.

30. Proč si někteří lidé přejí být projektu SanoKunDio® nápomocni?

Je to různé, projevuje se tak jejich touha pomáhat druhým, vděčnost za uzdravení, podělit se se svou zkušeností nebo je zaujal záměr projektu, který chtějí spolu s námi šířit formou osvěty a na besedách s veřejností. Zaujetí záměrem rozhodně neznamená fanatismus, který je naprosto nežádoucí a škodlivý. Můžeme ho pozorovat v náboženských či jiných hnutích a sektách, se kterými nechceme mít nic společného. Je toho mnoho, v čem je projekt odlišný a pro mnohé nepochopitelný. Odlišnost může být někomu podezřelá, stejně jako může být pro někoho neuvěřitelné naše duchovní poznání, se kterým seznamujeme veřejnost. Proto musíme občas čelit i verbálním útokům, avšak s vědomím, že duchovní učitelé, léčité či myslitelé to neměli nikdy lehké. Stačí se podívat do historie a připomenout si, jak pronásledovaní byli lidé, kteří přinášeli lidstvu nová poznání či nadčasové vize.

31. Jak se s tím vyrovnat beze stresu?

Díky duchovnímu poznání také víme, že každá duše je dobrá, i duše člověka, který útočí. Podezíravost, která bývá v tomto případě přítomna, je jednou z neřestí, a ta svědčí o přítomnosti strachu, který je protipólem lásky. Lásku v srdci potřebuje mít každý člověk, a proto je strach signálem, že v srdci láska schází. Protože Bůh je láska, ztrácí podezírající a později útočící člověk také Boží vedení. Modlíme se za to, aby byla přivedena Boží láska do srdce každého člověka, protože jen tak se může lidstvo osvobodit od strachu, lži, nenávisti a zloby.

Následující otázky a odpovědi přibližují velmi vážné duchovní téma, o kterém se nemluví, protože je příliš neuvěřitelné.

32. Do jaké kategorie služeb spadá duchovní uzdravování a osvobozování od vlivu zla, které v projektu SanoKunDio® poskytujete?

Tyto služby nelze zařadit do žádné známé kategorie služeb, které lidem nabízejí psychologové, moderní nebo celostní medicína, esoterika apod. Obě služby stojí zcela osamoceně a v projektu se jim věnují duchovní léčitelka a duchovní průvodce, kteří slouží především Bohu, jehož vůli jsou zcela podřízeni, aniž by se hlásili k nějaké církvi. Mimo projekt by měli poskytovat tyto služby někteří církevní kněží, ale je velmi obtížné je najít. Úkony, které se pod Božím vedením provádějí, jsou vždy spojené s prosebnou modlitbou ve jménu Ježíše Krista. Vyslyšení takové modlitby je pro člověka, který žádá o pomoc, milostí Boží přicházející v míře, kterou nemůže žádný člověk vlastní vůlí ovlivnit. K těmto úkonům potřebují mít maximální úctu a pokoru nejenom tito Boží služebníci, ale i člověk, který požádal o pomoc, a také všichni ostatní, kteří jsou Božím zásahům nablízku.

33. Kde získat bližší informace o těchto službách?

Je v zájmu každého hledajícího i probuzeného člověka, aby si uvědomil, že Bůh, jehož uzdravující moc ještě on sám na sobě nepoznal, je skutečně všemohoucí a vševědoucí zároveň. Aby také pochopil, že každá projevená neúcta vůči Božím zásahům i služebníkům je hříšná. Proto pokud někdo tyto služby zesměšňuje či znesvěcuje, nebo je označuje za kouzla „černé magie“, která je v kontaktu se zlými duchy, je to více než pošetilé. Měl by se v této oblasti raději vzdělávat, aby zjistil, jak vážné dopady by mohly takové omyly pro něj mít. Proto doporučujeme knihy, které mohou být užitečné pro všechny duchovně hledající. Autorů zabývajících se tímto tématem není mnoho a jedním z nich byl Ph.D. Francis MacNutt. Celoživotně sloužil Bohu poskytováním uvedených služeb a přednášel na mezinárodních konferencích. Významné jsou jeho knihy:
„Služba uzdravování“ – objasňuje a přináší důkazy o síle uzdravující Boží moci po modlitbě, kterou pronese člověk Bohem požehnaný.
„Služba osvobozování od zlých duchů“ – objasňuje energetické nebezpečí působení energií zla na člověka v minulosti i současnosti a také způsoby jeho osvobozování.

34. Jaký přínos mohou mít tyto knihy pro hledajícího člověka?

Knihy odkrývají jedno z největších tajemství duchovních příčin psychických i fyzických problémů, kterými lidé trpí. Po přečtení těchto knih jen těžko někdo zapochybuje o tom, že neviditelné energie zla skutečně existují, že lidem velmi škodí, mohou se přesunout z člověka na člověka a ovlivňují jeho mysl i jednání, aniž by si toho byl vědom. Autor také hovoří o důležité duchovní schopnosti tzv. „rozlišení“, která je darem od Boha spolu s mnohonásobnými duchovními ochranami. Tato schopnost umožňuje mimo jiné identifikovat napadení člověka zlými duchy. Ne každý duchovní učitel či kněz je však v současnosti touto schopností obdarován. Knihy také přinášejí důkazy o síle osvobozující modlitby ve jménu Pána Ježíše Krista, o které nemá většina lidí ani tušení. Pouze Jeho mocí a pod Jeho ochranou je možné člověka od napadení a vlivu zlých duchů osvobodit. V naší zemi je obtížné, mnohdy nemožné se takové služby dopátrat. To je také důvod, proč končí mnoho lidí zcela zbytečně na psychiatrii. Autor uvádí vysoké číslo statistického odhadu počtu lidí, kteří by jednu nebo i obě uvedené služby potřebovali. Je to smutný fakt, kterým se téměř nikdo nezabývá.

Autor seznamuje čtenáře také s nejvážnějšími případy posedlosti zlem, které naštěstí nejsou běžným jevem. V těchto případech by sám duchovní učitel na takový zásah nestačil, a proto tuto službu v projektu neposkytujeme. Osvobozování člověka od posedlosti zlem může trvat měsíce i roky a ne vždy končí úspěšně. Proto tuto službu (tzv. svatý exorcismus) vykonává i více kněžích najednou. Proto, aby se případy napadení a posedlosti nerozmáhaly, potřebují lidé umravnit svůj život, protože svými neřestmi sami tyto energie zla také spoluvytvářejí.

35. Způsobuje příklon k Bohu nějaké komplikace?

Je to individuální. Pokud se na tuto cestu vydá společně celá rodina, nebývá problém. Není to pravidlem, ale jednotlivec může obtížněji čelit slovním útokům blízkých lidí, trpících naprostou duchovní zaostalostí. Ti se mohou z nevědomosti vysmívat, obviňovat ze sektářství, pánbíčkářství, označovat za blázny, mohou se také nevybíravým způsobem pohoršovat a pohrdat tím, o čem nemají ani ponětí. Tyto politováníhodné reakce pouze svědčí o nezralosti jejich ducha. Nejsmutnější je, že mezi takto zmatené či ustrašené, nevědomé lidi mohou patřit i příbuzní a přátelé, kteří se navíc duchovnímu vzdělání brání.

36. Jak se s takovým stavem vyrovnat?

Uvědomujeme si, že vše pramení s duchovní nevědomosti, a věříme, že k procitnutí u každého dříve nebo později dojde. Každý má svou cestu, kterou si dobrovolně zvolil, a druzí nemají právo mu ji proti jeho vůli brát. Toto pravidlo by mělo být oboustranně respektováno. Uvedené situace nás vedou k hledání nových přátelství s lidmi, se kterými souzníme a v jejichž přítomnosti se cítíme dobře. Není ale nutné, abychom se od nevěřící společnosti zcela separovali. Není ani potřeba demonstrovat svou víru a oddanost Bohu za každou cenu a na každém kroku. Stačí lásku a vztah k Bohu nezapírat a mít Boha ve svém srdci. Cílem je žít svůj život ve zdraví a lásce pod Božím vedením a ochranou. Právě to přináší lidem do života radost a o tom je celý projekt SanoKunDio®.

Vzhledem k výše uvedenému nemůže být o ušlechtilosti záměru a významu projektu SanoKunDio® pochyb. Pokud by snad někdo přeci jen nechápal jeho význam, měl by se obracet k Bohu o pomoc a prosit o procitnutí. Vedeme lidi k tomu, aby se stali vědomějšími, zodpovědnějšími a láskyplnějšími bytostmi, a to se nám také díky Bohu daří.