Vyberte stránku

          

Zuzana Šťastná

dříve Boháčová

*1971

Duchovní léčitelka – dálkové energetické diagnostiky a zásahy

Modlitba duchovní uzdravování, očisty, vyladění, ochrany,

                  vnitřní uzdravení traumat duše

DOBROZDÁNÍ Zakladatelky projektu a duchovní léčitelky Jožky Wenkeové

   Má nástupkyně duchovní léčitelka Zuzana Šťastná převzala službu duchovního uzdravování po mém odchodu do ústraní, abych se mohla nadále věnovat pouze sobě a své duchovní práci. Pro tuto službu byla Bohem předurčena již před zrozením, a proto přivedena během svého života do mé blízkosti, aby mohla být pod Božím vedením a mou osobní asistencí intenzivně připravována již od roku 2003.

   Během této náročné duchovní přípravy prošla mnohými zasvěceními z vůle Boží, po nichž jí byly postupně propůjčeny duchovní schopnosti potřebné pro vykonávání její služby – dar diagnostikování duchovních příčin nemocí a energetického systému člověka, dar identifikace napadení člověka temnými energiemi zla a dar vyslyšení modlitby za uzdravení druhých.

   V průběhu posledních šesti let prožila dvě náročné psychospirituální krize, kterými jsem ji po většinu času provázela.  Duchovní zážitky spojené s těmito krizemi skokově posunuly její vědomí výše a zakončily tak její duchovní přípravu. Obě krize popisuje ve svých dvou autobiografických knihách Reinkarnace bez opuštění těla a Znovuzrození.

   V začátcích své léčitelské praxe prováděla společně se mnou léčení Božím světlem dotykem přes své ruce, pro které byla Bohem zasvěcena a mnou dlouhodobě vedena. Má za sebou mnohá uzdravení klientů, která jí pomohla postupně vybudovat skálopevnou víru v Bohem propůjčené duchovní schopnosti. Svou intenzivní prací na sobě a osobní proměnou v průběhu posledních deseti let si zasloužila od Boha dar schopnosti bezdotykového léčení modlitbou ve jménu Pána Ježíše Krista, jemuž předchází dálková diagnostika energetického systému klienta bez nutnosti osobního kontaktu.

   Má následovnice tak postupně získala od Boha všechny duchovní schopnosti potřebné pro léčení Božím světlem, kterými jsem byla před časem obdarována já. Provedla jsem ji mnohaletým výcvikem diagnostikování duchovních příčin nemocí a v průběhu posledních 18-ti let jí předala všechny zkušenosti z mé praxe duchovní léčitelky.

   S důvěrou jsem jí tedy od září 2021 svěřila pokračování služby duchovního uzdravování s pomocí Boží.

   Věřím, že toto dobrozdání je dostatečné k tomu, aby se každý, kdo bude hledat prostřednictvím projektu SanoKunDio® pro sebe pomoc, mohl na mou následovnici s důvěrou obrátit.

Tvorba

Kniha Reinkarnace bez opuštění těla

Knihu je možné objedat ZDE

Recenze knihy:

Fascinující autentický příběh ženy procházející svou osobní transformací s podrobným popisem průběhu psychospirituální krize.

     Tato žena se musela smířit s tím, že se její život změní od základu, aby mohla sloužit Bohu. Potřebovala se naučit přijímat vše, co se s ní dělo, i když nevěděla, jak dlouho bude trvat její soužení a utrpení, které pro ni Bůh připravil. Vstoupila do procesu, který si nevybrala, ale který byl pro ni vybrán. Vstoupila do něj jako žena ponížená, s nízkým sebevědomím a vystoupila z něj jako žena plná síly a nebojácná, s odhodláním splnit své předsevzetí a zhostit se úkolu, který byl pro ni připraven. Vyvinulo se u ní tak velké odhodlání, že se již nemusí obávat toho, že by jí někdo mohl zabránit v plnění záměru, na němž se bude podílet.

     Jejím hlavním úkolem bude přivádět lidi k Bohu, ale tento úkol pro ni nebude lehký, protože většina lidí jsou neznabohové. To však nebude překážkou pro to, aby mohli změnit své názory a postoje stejně tak, jako je změnila ona. Bude provázet lidi, kteří se budou potýkat se svými slabostmi, neřestmi nebo budou hledat cestu, která by je vyvedla z jejich beznaděje. Tito lidé budou hledat někoho, kdo jim ukáže cestu k Bohu, protože jen pod ochranou Boží se budou moci vymanit ze svých závislostí, jimiž trpí, a zbavit se pochybností, které je brzdí v jejich duchovním vývoji, a nešvaru odsuzování druhých lidí. Její služba Bohu bude odměnou za to, že se během náročného procesu, jímž procházela, nevzdala a ukázala všem, že se člověk nemusí vzdát svého štěstí v životě a může ho objevit, aniž by se musel plahočit za penězi a majetkem. Štěstí, po němž každá lidská duše touží, je pomáhat lidem žít v lásce se všemi bytostmi a milovat Boha nadevše ostatní.

     Příběh této ženy je poučením pro všechny lidské bytosti, které si neuvědomují, že i je mohou potkat krušné chvíle, jimiž budou muset procházet. Právě pro ty bude kniha velkou pomocí a inspirací, aby se ve své psychospirituální krizi nevzdávali.

     Tuto statečnou ženu, která v knize odhalila své soukromí do detailu tak, jak by to dokázal málokdo, máte možnost poznat. Stala se součástí týmu projektu, v němž se soustředí vyspělé lidské duše, které si zasloužily, aby jim Bůh dopřál štěstí podílet se na ušlechtilém záměru, který je ukryt pod názvem projektu – SanoKunDio®. Projekt je ojedinělý svým posláním i hodnotou, jakou lidem přináší, a tou je návrat zdraví s pomocí Boží.

pod Božím vedením přijala Jožka Wenkeová
duchovní léčitelka, zakladatelka projektu SanoKunDio®
♥ Transformace vědomí – duben 2017

Kniha Znovuzrození

Knihu je možné objednat ZDE

Recenze knihy:

   Když jsem kdysi dávno dočetl Bibli, nabyl jsem pocit, že jsem porozuměl. Až před časem jsem zjistil, k jaké zpychlosti jsem došel. Pochopil jsem totiž, že každá věta v této knize knih je informací, jež se otevírá těm, kteří jsou připraveni ji pochopit.
   Kniha duchovní léčitelky Zuzany Šťastné je v tomto ohledu stejná. Jsou v ní doslova zakódovány informace dávající smysl až tehdy, když je na ně čtenář připravený. Autorka v závěru píše o tom, že se dočkala velkých darů, které běžný člověk neocení. A já k tomu dodám, že tuto knihu ocenit musím, neboť ač se to na první přečtení nezdá, vše napsané se skutečně stalo!

   V závěru této recenze mi dovolte malou radu. Přistupujte ke čtení této knihy beze strachu a bez zosobnění se s autorkou, ale přemýšlejte spíše nad tím, co byste mohli udělat jinak, abyste nemuseli projít takovou strastí jako ona.

   Děkuji Zuzce za bezmeznou odvahu ukázat v této transformační době, že láska Boží je jediným světlem, na které si můžeme sáhnout.

 

Tomáš Sedlák
duchovní průvodce projektu SanoKunDio®

Kniha Veselé povídání o dětské duši

Knihu je možné objednat ZDE

Recenze knihy

Kdo by si pomyslel, že se takové dílko objeví na webových stránkách projektu SanoKunDio. Kdo by si pomyslel, že se Bůh rozhodne probouzet touto cestou rodiče vyspělých a láskyplných dětských duší, které vyslal na Zemi, aby přiváděly lidi k lásce k Bohu.

Nepoučil je ale o tom, jak se k nim budou lidé chovat. Nevysvětlil jim, že budou mnohé jejich snahy marné. Nevaroval je ani před tím, že se je budou snažit jejich rodiče umlčet. Nechtěl je vyplašit nepochopením, které je bude životem provázet všude. Ve školce, ve škole a hlavně u lékařů, kam je budou jejich rodiče přivádět. Pokud by se tyto dětské dušičky přicházející z Boží lásky dozvěděly pravdu o poměrech, které zde na Zemi panují, hledaly by vtělení na jiných planetách.

Tyto děti se všemožně snaží signalizovat potřebu změny chování a myšlení rodičů prostřednictvím svých „nemocí“, ale tyto signály jsou stále nepochopeny. Jejich poslání jim velí snažit se ze všech sil přivést své rodiče k Bohu, a proto používají „nemoci“ k tomu, aby je přiměly k zamyšlení nad tím, kdo je může uzdravit. Místo toho se však dočkají zařazení do škatulky lékařských diagnóz a jsou pak nucené polykat lékové drogy, aby bylo ihned udušeno jejich zoufalé volání po poznání duchovní pravdy.

Většina těchto duší „osvoboditelek“ nemá to štěstí jako Zuzanka, protože jejich rodiče se na skutečnou cestu k Bohu stále ještě nevydali. Neřídí se proto radami pána Ježíše Krista: „Věř a víra tvá tě uzdraví“ a „Nehřeš více“. Jejich rodiče, stejně jako většina lidstva, také vůbec nechápou, že slovo „věř“ a  slovo „víra“ zde neznamená věřit lékovým drogám, ale znamená věřit v uzdravující Boží moc. A právě to je poselství, které děti přinášejí prostřednictvím „nemoci“ svým rodičům.

Knížečka je ukázkou toho, jak se dětská duše snaží pochopit pozemské dění, aby porozuměla tomu, co kolem sebe vidí a slyší. Je nyní na nás všech, abychom konečně porozuměli sami sobě, tomu kdo jsme, odkud jsme přišli a kam jdeme. Tyto bezelstné děti nás učí hledat pravdu a my bychom se tomu neměli bránit. Jedině tak budeme schopni odpovídat svým dětem a vnoučatům na jejich všetečné otázky.

pod Božím vedením přijala Jožka Wenkeová
duchovní léčitelka zakladatelka projektu SanoKunDio
♥ Transformace vědomí – březen 2017