Vyberte stránku

          

Co je Moderní etikoprevence® 

Moderní Etikoprevence® je pro většinu lidí neznámým pojmem. Do výukového programu projektu SanoKunDio® je zařazena zejména pro její naléhavou potřebu v současném úpadku mravnosti ve společnosti. Koresponduje s principy etikoprevence, o níž se zmiňuje i zakladatel etikoterapie Dr. Ctibor Bezděk, který již na přelomu devatenáctého a dvacátého století poukazoval na souvislost mravnosti, vztahu k Bohu a tělesného zdraví. Etikoprevence jako taková napomáhá k udržení si zdraví rozvíjením duchovních sebeuzdravovacích principů, posilováním vztahu k Bohu a umravňováním svého života. Přívlastek moderní vyjadřuje etikoprevenci současnosti, obohacenou o vyšší duchovní poznání, které  Dr. Ctibor Bezděk ve svém díle nezmiňuje. Jedná se o duchovní sebeuzdravování působením Božího světla. Školská medicína toto poznání za života Dr. Ctibora Bezděka neměla a nemá ani dnes. Proto jej také nemohla v minulosti a nemůže ani v současnosti nemocným nabídnout. Právě výuka sebeuzdravování působením Božího světla činí projekt SanoKunDio® výjimečným a Moderní Etikoprevence tvoří jeho významnou součást .

O našem vztahu k Bohu

Nikdo z realizační skupiny se nehlásí k žádné církvi, sektě nebo duchovnímu seskupení a také společně žádné nevytváříme. Všichni si zachováváme svobodu v duchovním poznávání. Díky svým vlastním duchovním prožitkům jsme si vybudovali vztah a propojení s Bohem bez potřeby prostředníka. Při své službě v projektu, ke které jsme byli přirozeně přivedeni, vycházíme z učení a léčení Ježíše Krista, o jehož milost osvobození od vlivu temných duchů a uzdravení těla i duše prosíme při modlitbách za uzdravení lidí, kteří nás žádají o pomoc.

Při duchovním uzdravení vzniká u žáků vděčnost za Boží pomoc, probouzí se zcela přirozeně vřelý vztah k Bohu i propojení s Ním, a to i v případě, že přišli žádat o pomoc jako ateisté. Postupně se u nich vyvíjí i schopnost sebeuzdravování pomocí modlitby a také schopnost uzdravovat své nezletilé děti. Předpokladem pro tento vývoj je respektování Božích zákonů, praktikování etikoprevence v běžném životě, zbavení se neřestí i závislostí, které vedou člověka k hříchům. Za připomenutí stojí známý výrok Ježíše poté, co člověka uzdravil: „Jdi a nehřeš více“. Tato výzva je platná i pro dnešní dobu. Vysvětlujeme žákům, že v rámci etikoprevence je třeba pochopit, že není možné chtít zažívat Boží uzdravení a zároveň v běžném životě hřešit, mnohdy na každém kroku, což se stává v naší společnosti běžným jevem. Naopak je třeba usměrnit a umravnit svůj život, tak abychom si Boží milosti a ochrany zasloužili. Je to jednoduché a prosté.

 Moderní Etikoprevence® a energetická „hygiena“ se potřebuje stát v běžném životě člověka součástí jeho každodenní péče o svou duši, stejně jako preventivní návyky zařazené do péče o fyzické tělo. Je to už poslední naděje pro uzdravení lidské společnosti.